Abena Galatia 5:1-26

5  Kristu alitulubwile pa kuti tube no bu ubuntungwa.+ E ico iminineni ndi,+ kabili mwisumina ukuti bamubike mwi koli lya busha na kabili.+  Moneni! Ine, ne Paulo, ndemweba nati nga mwasembululwa,+ ninshi ico Kristu acita cikaba ca fye kuli imwe.  Awe, ndebwekeshapo ukweba onse uwasumina ukusembululwa ukuti afwile no kulasunga amafunde yonse.+  Mwalifuma kuli Kristu, mwe bafwaya ukulungamikilwa ku mafunde;+ kabili mwali-italusha ku cikuuku cakwe.+  Lelo ifwe pa kutungululwa no mupashi tulelolela ubulungami twasubila pa mulandu wa citetekelo.+  Pantu kuli Kristu Yesu ukusembululwa takwafwa kantu nangu kukanasembululwa,+ kano icitetekelo+ icibombela mu kutemwa.+  Mwale-enda fye bwino.+ Nani amuleseshe ukulaumfwila icine?+  Uumuleseshe te Lesa uwamwitile.+  Icitutumushi cinono citutumuna umufuba onse.+ 10  Nincetekela+ ukuti imwe mwe baba+ muli Shikulu tamwakakonke fimbi; lelo uulemufulunganya+ akapingulwa,+ te mulandu abe ni nani. 11  Lelo ine, mwe bamunyinane, nga ncili ndeshimikila pa kusembululwa, cinshi ndeculila na nomba? Ninshi cine cine, ukubila+ pa cimuti+ Yesu afwililepo teti kulete impasase.+ 12  Cawama kanshi abale-esha ukumufulunganya+ baitungule abene.+ 13  Ukuba kwena, imwe bamunyinane, mwaitilwe ukuba abantungwa;+ nomba mwileka ubu buntungwa bumulenge ukulakonkelela ifyo mulefwaya,+ lelo mu kutemwa e mo mubelane abasha.+ 14  Pantu amafunde yonse yakakilwa+ mu cebo cimo, icitila: “Uletemwa umunobe nge fyo waitemwa we mwine.”+ 15  Lelo, nga mulasumana no kucenana,+ cenjeleni epali mwayonaula bonse.+ 16  Lelo ndetila, Muletungululwa no mupashi,+ nga mwacita ifyo ninshi tamwakalekonka ififwaya imitima yenu nakalya.+ 17  Pantu ififwaya imitima fyalipusana ne fifwaya umupashi,+ ne fifwaya umupashi fyalipusana ne fifwaya imitima; pantu ifi fibili fyalipusana. E co mushakwatila amaka ya kucita ifyo mufwaya.+ 18  Kabili, nga muletungululwa no mupashi,+ ninshi tamutekwa ku mafunde.+ 19  Awe imicitile ya muntu umubembu yalishibikwa+ bwino bwino, ni yi, ubulalelale,+ ukukowela, imibele ya nsoni,+ 20  ukupepa utulubi, ukupupa imipashi,*+ ukupatana, ifikansa, ubufuba, icipyu, ulubuli, ifyakaniko, amalekano, 21  umufimbila, ukukolwakolwa,+ iciwowo, ne fyapala ifi. Ndemusokela libela pali ifi fintu, filya namusokele kale, ukuti abalecita+ ifyaba ifi tabakengile mu bufumu bwa kwa Lesa.+ 22  Lelo, ifisabo+ fya mupashi kutemwa, ukusekelela, umutende, ukushishimisha, icikuuku, ubusuma,+ icitetekelo, 23  ukufuuka, no kuilama.+ Takuli ifunde nangu limo ililesha ifya musango yu.+ 24  Lelo, aba kwa Kristu Yesu balipoopela pa cimuti ififwaya umutima no lunkumbwa lwa uko.+ 25  Nga ca kuti imikalile yesu ileumfwana ne fifwaya umupashi wa kwa Lesa, natutwalilile ukukonka ifyo umupashi uletutungulula.+ 26  Twiba na matutumuko, twilasonsombana,+ twilafimbilana.+

Amafutunoti

Nelyo, “ukubomfya imiti.” Moneni amashiwi yali pe samba pa Uks 21:8.