Abena Filipi 4:1-23

4  E ico, mwe bamunyinane abo natemwa kabili abo mfuluka, mwe kusekelela kwandi kabili mwe cisote+ candi ica bukata, e fyo mwiminine ndi+ muli Shikulu, mwe batemwikwa.  Nakoselesha Yuodia kabili nakoselesha na Suntuki ukuti babe abaikatana+ muli Shikulu.  Awe, ndelomba na iwe, we mubomfi munandi,+ ukuti utwalilile ukwafwa aba banakashi ababombela pamo na ine+ mu mbila nsuma capamo na Klementi na babomfi banandi bambi,+ abo amashina+ yabo yaba mwi buuku lya mweo.+  Sekeleleni lyonse muli Shikulu.+ Ndetila na kabili, Sekeleleni!+  Lekeni abantu bonse beshibe ukuti muli ba mutembo.+ Shikulu ali mupepi.+  Mwisakamikwa nangu kamo,+ lelo muli fyonse lekeni ifyo mulelomba fishibikwe kuli Lesa+ mu kupepa no kupapaata+ pamo no kutootela;  no mutende+ wa kwa Lesa uwacila amatontonkanyo yonse ukalinda imitima+ yenu na matontonkanyo yenu muli Kristu Yesu.  Ica kulekelesha, mwe bamunyinane, muletontonkanya pali fyonse ifya cine, pali fyonse ifya mucinshi, pali fyonse ifyalungama, pali fyonse ifyasanguluka,+ pali fyonse ifyatemwikwa, pali fyonse ifyawama, pali conse icisuma icabako na pali conse ica kutasha icabako, twalilileni ukutontonkanya pali fi fintu.+  Ifintu ifyo mwasambilile no kutetekela ne fyo mwaumfwile ne fyo mwamwene muli ine, mulecita ifi fine;+ na Lesa wa mutende+ akaba na imwe. 10  Apo ndi mubomfi wa kwa Shikulu, ndesekelela nga nshi ukuti nomba muletontonkanya pali ine,+ kwena mwaletontonkanyapo icine cine, lelo ni co fye mushakwete ishuko lya kulanga ifyo. 11  Te kutila ico ndelandila ni co nimbulwa, pantu nalisambilila ukuteka umutima kuli fyo fine ifilipo.+ 12  Cine cine nalishiba ifya kwikala ilyo nkwete ifinono,+ kabili nalishiba ne fya kwikala ilyo nkwete ifingi. Muli fyonse na mu mibele yonse nalisambilila inkama ya kwikuta ne ya kuba ne nsala, iya kukwata ifingi ne ya kubulwa.+ 13  Muli fyonse ndi na maka pantu kuli uulenkosha.+ 14  Lelo, mwacitile icisuma pa kungafwa+ mu kucula kwandi.+ 15  Na kuba, imwe mwe bena Filipi, mwalishiba no kuti pa kutendeka kwa kubila imbila nsuma, ilyo nafumine ku Makedonia, takwali icilonganino nangu cimo icabombele pamo na ine mu mulandu wa kupeela no kupokelela, kano imwe mweka;+ 16  pantu na mu Tesalonika mwine, mwalintumiine ifyo nalekabila ukucila pa muku umo. 17  Te kutila ndefwaisha ica bupe,+ lelo ndefwaisha icisabo+ icileta ubunonshi ubwacilamo kuli imwe. 18  Lelo, ninkwata fyonse ifyakumanina kabili ifingi. Umutima wandi nawikala, apo nomba nimpokelela kuli Epafroditi+ ifyafuma kuli imwe, icena icanunkila,+ ilambo ilyapokelelwa,+ ilya kusekesha Lesa. 19  Awe, Lesa+ wandi uwakwata ifintu ifingi nga nshi+ akamupeela fyonse ifyo mukabila+ ukupitila muli Kristu Yesu. 20  Nomba kuli Lesa wesu kabili Shifwe kube ubukata pe na pe.+ Ameni. 21  Posheni+ uwa mushilo onse muli+ Kristu Yesu. Aba bwananyina abali pamo na ine bamuposha. 22  Aba mushilo bonse, lelo maka maka aba mu ng’anda ya kwa Kaisare,* bamuposha.+ 23  Icikuuku ca kwa Shikulu Yesu Kristu cibe na imwe pa mulandu ne mibele iisuma iyo mwakwata.+

Amafutunoti

E kutila “Kateka.”