Abena Filipi 2:1-30

2  E ico, nga ca kutila muli Kristu+ mwaliba ukukoselesha, nga ca kutila mwaliba ukusansamusha pa mulandu wa kutemwa, nga ca kutila mwaliba ukulangulukilana,+ nga ca kutila mwaliba icitemwishi+ ne nkumbu,  munenge ukusekelela nga nshi pantu mwaliba na mano+ yamo yene no kutemwa kumo kwine, umutima umo wine, ukutontonkanya kumo kwine,+  kabili tamukansana+ nelyo ukuibililika,+ lelo mwali-icefya pantu mumona bambi ukuti balimucila,+  e lyo tamubika fye amano ku fyo mulefwaya fye mwe bene,+ lelo mulabika amano na ku fyo bambi bafwaya.+  Mube no mutima uyu wine uwali na muli Kristu Yesu,+  uyo, nangu ca kutila aali mu cipasho ca kwa Lesa,+ tatalile atontonkanya ukutila kuti alingana na Lesa.+  Iyo, lelo aisangwile uwa fye no kubuula icipasho+ ca busha kabili aishileba mu cipasho ca bantu.+  Lelo, ilyo aisangile mu mibele ya buntu,+ ali-iceefeshe kabili aishileba uwa cumfwila ukufika na ku mfwa,+ awe ukufika ku mfwa pa cimuti.+  E ico Lesa na o alimusansabike+ kabili mu cikuuku amupeele ishina ilyacila amashina yonse,+ 10  pa kuti mwi shina lya kwa Yesu ikufi lyonse lifukame ilya ba mu muulu ne lya ba pano isonde ne lya ba pa nshi ya calo,+ 11  no lulimi lonse lusose+ apabuuta ukuti Yesu Kristu e Shikulu+ pa kuti Lesa Shifwe acindikwe.+ 12  E ico, mwe batemwikwa bandi, ifyo mwaba ne cumfwila+ lyonse, ilyo ndipo kabili maka maka ilyo nshilipo, mulebombela ipusukilo lyenu no mwenso+ no kututuma; 13  pantu Lesa e ulebombela muli imwe,+ pa mulandu wa kufwaya kwakwe+ pa kuti mulefwaya e lyo kucitapo cimo. 14  Twalilileni ukucita ifintu fyonse ukwabula ukuilishanya+ no kukansana,+ 15  pa kuti mube ababula umulandu+ kabili aba kaele, abana+ aba kwa Lesa ababula akalema mu nkulo+ iyapondama kabili iyapotama, muli iyo mulebalika nge fyengelo muli ici calo,+ 16  ukwikatisha icebo ca mweo,+ pa kuti nkwate ica kwangilapo mu bushiku bwa kwa Kristu,+ ica kuti nshabutwike apa fye nelyo ukubombesha apa fye.+ 17  Lelo, nangu ca kutila ndetuulwa kwati mutuulo+ wa mwangashi uuleitululwa pe lambo+ no kubombela icintubwingi pa mulandu wa citetekelo,+ ndeanga no kusekelela+ pamo na imwe bonse. 18  Awe, mu musango umo wine na imwe mwange no kusekelela pamo na ine.+ 19  Shikulu Yesu nga atemwa, ndesubila ukutuma Timote kuli imwe bwangu bwangu, pa kuti nkasangalale+ ilyo nkomfwa ifyo muli. 20  Pantu nshikwete umuntu umbi uwakwata umutima uwalingana no wakwe, uwingamusakamana+ icine cine. 21  Pantu bonse abashala baleifwaila fye ifyabo abene,+ te fya kwa Kristu Yesu iyo. 22  Lelo mwalishiba ubushininkisho aishininkishishe umwine, acucutike na ine ku kulundulula imbila nsuma kwati ni filya umwana+ acucutikila pamo na wishi. 23  E ico, uyu e muntu ndesubila ukutuma bwangu bwangu fye ilyo namona ifyo ifintu fili kuli ine. 24  Shikulu nga atemwa, nincetekela ukuti na ine wine nkesa bwangu.+ 25  Lelo, namona ukuti mfwile ukumutumina Epafroditi,+ munyinane kabili umubomfi+ munandi kabili umushilika+ munandi, lelo uo mwatumine kabili umubomfi wenu uwa kumombela, 26  pantu alefuluka ukumumona bonse kabili nakungumana ico mwalyumfwile ukuti alilwele. 27  Ca cine, alilwele ni cikanga ne mfwa; lelo Lesa alimubelele uluse,+ na kuba, te eka fye abelele uluse, lelo na ine wine pa kuti niba no bulanda pa bulanda bubiye. 28  E ico ndeangufyanya nga nshi ukumutuma, pa kuti nga mwamumona musekelele na kabili, na ine niba no bulanda. 29  E ico mupokeleleni+ nga filya fine mupokelela Abena Kristu no kusekelela konse; kabili twalilileni ukucindika ababa ifi,+ 30  pantu pa mulandu wa mulimo wa kwa Shikulu apene afwe, pa kuba mu kapoosa mweo,+ pa kuti fye abombe imilimo imwe mwali no kumombela.+

Amafutunoti