Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Abapingushi 1:1-36

1  Nomba pa numa ya mfwa+ ya kwa Yoshua, abana ba kwa Israele baipwishe+ kuli Yehova, abati: “Nani pali ifwe akabalilapo ukuya ku bena Kanaani ku kulwa na bo?”  E lyo Yehova atile: “Yuda e ukabalilapo.+ Moneni! nkapeela icalo mu minwe yakwe.”  Kabili Yuda atile kuli Simeone munyina: “Tuleya bonse mu mpanga iyo bampendwila,+ pa kuti tuyelwa na bena Kanaani, kabili na ine nkaya na iwe mu mpanga bakupendwila.”+ Awe Simeone aile nankwe.+  E ico aba mu mukowa wa kwa Yuda balile, Yehova na o apeele abena Kanaani na bena Perisi mu minwe yabo,+ ica kuti bacimfishe abaume amakana ikumi (10,000) mu Beseke.  Ilyo basangile Adoni-beseke mu Beseke, balimulwishishe, bacimfya na bena Kanaani+ e lyo na bena Perisi.+  Ilyo Adoni-beseke afulumwike, balimukonkele no kumwikata no kumuputula ifikumo ne fikondo fikalamba.  E lyo Adoni-beseke atile: “Kwali ishamfumu amakumi cinelubali (70) ishaputwilwe ifikumo ne fikondo fikalamba ishaletoola ifya kulya mwi samba lye tebulo lyandi. Nga filya fine nacitile, e fyo Lesa na ine ancita.”+ E lyo bamuletele ku Yerusalemu+ na o afwilile kulya kwine.  Kabili, abana ba kwa Yuda balwishishe umusumba wa Yerusalemu+ no ku-ucimfya, kabili bakomene aba muli uyu musumba ku lupanga, no koca uyu musumba.  E lyo pa numa abana ba kwa Yuda batentemukile ku kulwisha abena Kanaani abaikele mu calo ca mpili na mu Negebu+ na mu Shefela.+ 10  E ico Yuda aile ku kulwisha abena Kanaani abaikele mu Hebrone+ (ishina lya Hebrone kale lyali ni Kiriati-arba),+ kabili baipeye Sheshai na Ahimani na Talmai.+ 11  Awe ilyo bafumine kulya, bailelwisha abekashi ba mu Debiri.+ (Nomba ishina lya Debiri kale lyali ni Kiriati-sefere.)+ 12  E lyo Kalebu+ atile: “Onse uwasansa umusumba wa Kiriati-sefere no ku-ucimfya, ine nkamupeela Aksa+ umwana wandi umwanakashi ukuba umukashi wakwe.”+ 13  Awe Oteniele+ mwana Kenasi,+ umwaice+ wa kwa Kalebu, aliucimfishe. E ico amupeele Aksa umwana wakwe umwanakashi ukuba umukashi wakwe.+ 14  Nomba ilyo aleya ku ng’anda, Aksa aikalile fye ukupamfya Oteniele pa kuti alombe impanga kuli Kalebu wishi. E lyo Aksa atootele ilyo ali pa mpunda.+ Kabili Kalebu amwipwishe ati: “Cinshi ulefwaya?” 15  E lyo amwaswike ati: “Mpaaleni,+ pantu mwampeela fye impanga ya ku kapinda ka ku kulyo, nomba ndefwaya mumpeele na Gulote-maimu.” Awe Kalebu amupeele Gulote+ wa pa muulu na Gulote wa mwi samba. 16  Kabili abana ba mwina Keni,+ shifyala Mose,+ bafumine mu musumba wa tuncindu+ pamo na bana ba kwa Yuda no kuya ku matololo ya kwa Yuda, ayabela ku kapinda ka ku kulyo aka Aradi.+ Awe baile kulya no kutendeka ukwikala na balya bantu.+ 17  Lelo Yuda aile na Simeone munyina, kabili baipeye abena Kanaani abaikele mu musumba wa Sefati no kuonaula.+ E co bainikile ulya musumba ati Horma.+ 18  Pa numa Yuda apokele Gasa+ ne mpanga ya uko na Ashkelone+ ne mpanga ya uko na Ekrone+ ne mpanga ya uko. 19  Awe Yehova atwalilile ukuba na Yuda, ica kuti apokele icalo ca mpili, lelo tatamfishemo abekashi ba mu mpanga iyabatama, pantu bakwete amaceleta+ ya fyela.+ 20  Ilyo bapeele Kalebu icalo ca Hebrone, nge fyo Mose alaile,+ atamfishemo abana batatu aba kwa Anaki.+ 21  Kabili abana ba kwa Benjamini tabatamfishe abena Yebusi abaikele mu Yerusalemu;+ lelo abena Yebusi baikala na bana ba kwa Benjamini mu Yerusalemu ukufika na lelo.+ 22  Awe aba mu ng’anda ya kwa Yosefe+ na bo baile ku kulwisha Betele,+ na Yehova ali na bo.+ 23  Na ba mu ng’anda ya kwa Yosefe balengwile+ Betele (kabili ishina lya uyu musumba kale lyali ni Lusi),+ 24  kabili inengu shamwene umuntu alefuma mu musumba. E ico shamwebele ati: “Shi tulange inshila ya kwingilila mu musumba, kabili tukakubelela uluse.”+ 25  Awe uyu muntu abalangile inshila ya kwingilila mu musumba; kabili baipeye aba mu musumba ku lupanga,+ lelo uyu muntu no lupwa lwakwe lonse balibalekele baya.+ 26  Kabili uyu mwaume aile ku calo ca bena Hiti+ no kukuula umusumba no kwinika ishina lya uko Lusi. Ili e shina lya uko ukufika na lelo. 27  Kabili Manase+ alifililwe ukupoka Bete-sheani+ ne mishi ya uko na Taanaki+ ne mishi ya uko na bekashi ba mu Dore+ ne mishi ya uko na bekashi ba mu Ibleamu+ ne mishi ya uko na bekashi ba mu Megido+ ne mishi ya uko, e ico abena Kanaani bakakatile fye muli cilya calo.+ 28  Nomba ilyo abena Israele bakosele,+ bapeele abena Kanaani umulimo wa kupatikishiwa,+ kabili tababatamfishemo bonse.+ 29  Abena Efraimu na bo balifililwe ukutamfya abena Kanaani abaikele mu Gesere, lelo abena Kanaani balitwalilile ukulaikala na bena Efraimu mu Gesere.+ 30  Sebuluni+ alifililwe ukutamfya abekashi ba mu Kitrone na bekashi ba mu Nahalole,+ lelo abena Kanaani balitwalilile ukulaikala na bena Sebuluni+ kabili balebomba umulimo wa kupatikishiwa.+ 31  Ashere+ alifililwe ukutamfya abekashi ba mu Ako na bekashi ba mu Sidone+ na mu Alabu na mu Aksibu+ na mu Helba na mu Afiki+ na mu Rehobu.+ 32  Kabili abena Ashere batwalilile ukwikala na bena Kanaani abaikele mu calo, pantu balifililwe ukubatamfyamo.+ 33  Naftali+ alifililwe ukutamfya abekashi ba mu Bete-shemeshe na bekashi ba mu Bet-anati,+ lelo balitwalilile ukulaikala na bena Kanaani abaikele mu calo;+ kabili abekashi ba mu Bete-shemeshe na ba mu Bet-anati basangwike aba kubabombela umulimo wa kupatikishiwa.+ 34  Kabili abena Amore baletamfisha abana ba kwa Dani+ mu mpili, pantu tabalefwaya ukuti bese mu kwikala mu mpanga iyabatama.+ 35  E ico, abena Amore balikene ukufuma mu Lupili lwa Herese na mu Ayalone+ na mu Shaalibimu.+ Lelo aba mu ng’anda ya kwa Yosefe balikwete amaka nga nshi ica kuti babapatikishe ukulabomba umulimo wakosa.+ 36  Kabili umupaka wa bena Amore watampile pa nshila iyaninika ukuya ku Akrabimu,+ ukufuma ku Sela no kuya pa muulu.

Amafutunoti