Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

2 Ishamfumu 25:1-30

25  Nomba mu mwaka walenga pabula (9)+ uwa kuteka kwakwe, mu mweshi walenga ikumi (10),+ pa bushiku bwalenga ikumi mu mweshi, Nebukadnesari+ imfumu ya Babiloni aishile,+ pamo ne bumba lya bashilika bakwe bonse, ku kulwisha umusumba wa Yerusalemu, no ku-upangila inkambi no ku-ukuulila icibumba ukushinguluka konse.+  Kabili umusumba walishingilwe ukufika na mu mwaka walenga ikumi na umo (11) uwa kuteka kwa Mfumu Sidekia.  Pa bushiku bwalenga pabula (9)+ mu mweshi walenga ine, icipowe+ calibipishe mu musumba, kabili abantu ba mu calo tabakwete ifya kulya.+  No musumba walingililwe,+ na baume ba bulwi bonse balifulumwike ubushiku ukupita inshila ya ku mpongolo iyali pa kati ka fibumba fibili mupepi ne bala lya mfumu,+ ninshi abena Kaldi+ nabashinga umusumba onse; ne mfumu yaile+ ukulola ku Araba.+  Ne bumba lya bashilika abena Kaldi+ lyakonkele imfumu ulubilo, no kuisanga+ mu ciswebebe ca ku Yeriko;+ ne bumba lya bashilika bakwe bonse lyalisalangene ukufuma kuli ena.  E lyo baikete imfumu+ no kuitwala ku mfumu ya Babiloni ku Ribla,+ ukuti baipingule.  Kabili baipeye abana ba kwa Sidekia pa menso yakwe,+ atonkwele na menso ya kwa Sidekia,+ e lyo amukakile iminyololo+ ya mukuba no kumutwala ku Babiloni.+  Kabili mu mweshi walenga busano pa bushiku bwa cinelubali (7) mu mweshi, e kutila mu mwaka walenga ikumi na pabula (19)+ uwa kuteka kwa mfumu Nebukadnesari imfumu ya Babiloni, e lyo Nebusaradani,+ umukalamba wa balinshi, umubomfi wa mfumu ya Babiloni, aishile ku Yerusalemu.+  Kabili aocele ing’anda ya kwa Yehova+ ne ng’anda ya mfumu+ na mayanda yonse aya mu Yerusalemu;+ aocele na mayanda ya bakanabesa bonse.+ 10  Kabili ibumba lya bashilika bonse ilya bena Kaldi ilyali no mukalamba wa balinshi lyabongolwele amalinga ya Yerusalemu ukushinguluka konse.+ 11  Na bantu abashele+ mu musumba na bafulumwike abaitwele ku mfumu ya Babiloni na bambi abashele, Nebusaradani umukalamba wa balinshi alibasendele muli bunkole.+ 12  Na bamo abalanda+ ba mu calo, umukalamba wa balinshi alibalekele ukuti bashale balelima imyangashi no kulabomba umulimo wa kupatikishiwa.+ 13  Kabili inceshi+ sha mukuba ishali mu ng’anda ya kwa Yehova, ne fya kusendelapo+ ne cishiba+ ca mukuba, ifyali mu ng’anda ya kwa Yehova, abena Kaldi balifiputawile no kusenda umukuba fyapangiilweko ku Babiloni.+ 14  Kabili basendele ifya kukushilapo imito na bafosholo ne fya kushimishako umulilo na makapu ne fipe+ fyonse ifya mukuba ifyo balebomfya. 15  Kabili umukalamba wa balinshi asendele ifya kwikatilako umulilo ne mbale shafonka ifyali ifya golde+ iisuma ne fyali ifya silfere iisuma.+ 16  Ne nceshi shibili, icishiba cimo ne fya kusendelapo ifyo Solomone apangiile ing’anda ya kwa Yehova, takwali inshila ya kwishibilamo ukufina kwa mukuba uwali kuli ifi fipe fyonse.+ 17  Uluceshi lumo lumo lwalepele imikono ikumi na cinekonsekonse (18),+ ne citebo+ icali pa muulu wa luceshi cali ica mukuba; kabili icitebo calepele imikono itatu; ne capikulwa na mapomegranate+ ayashingulwike konse ku citebo, conse fye cali ica mukuba; no luceshi lumbi lwakwete fimo fine nge fi pa capikulwa. 18  Kabili umukalamba wa balinshi asendele Seraya+ shimapepo mukalamba na Sefania+ inkonkani ya kwa shimapepo mukalamba na balinshi batatu aba pa mwinshi;+ 19  na mu musumba asendelemo cilolo wa kwi sano umo uwaleangalila abaume ba bulwi, na baume basano ukufuma pa balefika ku mfumu abasangilwe mu musumba; na kalemba wa mukalamba wa bashilika, uwalelonganika abantu ba mu calo, na baume amakumi mutanda (60) aba mu bantu ba mu calo abasangilwe mu musumba;+ 20  kabili Nebusaradani+ umukalamba wa balinshi alibasendele+ no kubatwala ku mfumu ya Babiloni ku Ribla.+ 21  Awe imfumu ya Babiloni yalibakomene+ no kubepaya mu Ribla mu calo ca Hamati.+ E fyo Yuda aile muli bunkole ukufuma mu calo cakwe.+ 22  Kumfwa abantu+ abashele mu calo ca ba Yuda, abo Nebukadnesari imfumu ya Babiloni ashile, asalile Gedalia+ mwana Ahikamu+ mwana Shafani ukulabateka.+ 23  Nomba ilyo abakalamba bonse aba bashilika,+ pamo na bashilika babo, baumfwile ukuti imfumu ya Babiloni naisala Gedalia, apo pene baishile kuli Gedalia ku Mispa,+ kabili bali ni Ishmaele mwana Netania na Yohanani mwana Karea na Seraya mwana Tanhumete umwina Netofa na Yaasania mwana Maakati, pamo na bashilika babo. 24  E lyo Gedalia alapile+ kuli bena na bantu babo no kubeba ati: “Mwitiina ukuba ababomfi ba bena Kaldi. Ikaleni mu calo no kubombela imfumu ya Babiloni, kabili mukekala umutende.”+ 25  Nomba mu mweshi walenga cinelubali (7),+ Ishmaele+ mwana Netania mwana Elishama uwali mwana wa ku bufumu aile na baume ikumi (10) abali nankwe, kabili bakomene Gedalia,+ na o alifwile, kabili baipeye na baYuda na bena Kaldi abali nankwe ku Mispa.+ 26  E lyo abantu bonse, ukutendekela pa munono ukufika ku mukalamba, na bakalamba ba bashilika balimine no kuya ku Egupti;+ pantu baletiina abena Kaldi.+ 27  Kabili mu mwaka walenga amakumi yatatu na cinelubali (37) ukutula apo basendeele Yehoyakini+ imfumu ya kwa Yuda muli bunkole, mu mweshi walenga ikumi na ibili (12), pa bushiku bwalenga amakumi yabili na cinelubali (27) ubwa mweshi uyu, mu mwaka uo Ebili-merodaki+ imfumu ya Babiloni yatendeke ukuteka, e lyo yafumishe+ Yehoyakini imfumu ya Yuda mu cifungo; 28  kabili atendeke ukulanda nankwe amashiwi ayasuma, kabili asansabike icipuna cakwe ica bufumu ukucila ifipuna fya bufumu ifya shamfumu ishali nankwe mu Babiloni.+ 29  Awe afuulile ifya kufwala fyakwe ifya mu cifungo;+ kabili alelya nankwe ifya kulya+ lyonse inshiku shonse isha bumi bwakwe. 30  Kumfwa icipimo+ cakwe ica fya kulya, imfumu yalemupeela lyonse ifyo alekabila cila bushiku, inshiku shonse isha bumi bwakwe.

Amafutunoti