Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

2 Imilandu 6:1-42

6  E lyo Solomone atile:+ “Yehova umwine atile akekala mwi kumbi ilyafiita;+  kabili ine, nimukuulila ing’anda apasansuka+ kabili icifulo icibelelela ico mukalaikalamo umuyayaya.”+  Awe imfumu yalipilibwike no kutendeka ukupaala+ ulukuta lonse ulwa bena Israele, ninshi ulukuta lonse ulwa kwa Israele nalwiminina.+  Kabili yatile: “Acindikwe Yehova Lesa wa kwa Israele,+ uwasosele kuli Davidi tata+ kabili ku kuboko kwakwe nafikilisha ifyo alaile,+ ukutila,  ‘Ukutula pa bushiku nafumishe abantu bandi mu calo ca Egupti, nshasala umusumba nangu umo mu mikowa yonse iya bena Israele umwa kukuulila ishina+ lyandi ing’anda pa kuti likabe mulya, kabili nshasala umuntu nangu umo ukuba intungulushi pa bantu bandi abena Israele.+  Lelo nkasala Yerusalemu+ ukuti ishina lyandi likabe mulya, kabili nkasala Davidi ukuti akaletungulula abantu bandi abena Israele.’+  Kabili Davidi tata alefwaisha sana ukukuulila ishina lya kwa Yehova Lesa wa kwa Israele ing’anda.+  Lelo Yehova atile kuli Davidi tata, ‘Pa mulandu wa kuti walefwaisha sana ukukuulila ishina lyandi ing’anda, walicita bwino, pantu e co walefwaisha.+  Nomba, te iwe ukakuula ing’anda,+ lelo umwana obe uukafuma muli iwe* e ukakuulila ishina lyandi ing’anda.’+ 10  Kabili Yehova alifikilishe amashiwi+ asosele, aya kuti mpyane Davidi tata+ no kwikala pa cipuna+ ca bufumu ica kwa Israele, ifyo Yehova asosele,+ no kuti nkuulile ishina lya kwa Yehova Lesa wa kwa Israele ing’anda,+ 11  no kuti mbikemo Icipao+ umwaba icipangano Yehova apangene na bana ba kwa Israele.”+ 12  Kabili aiminine pa ntanshi ya ciipailo ca kwa Yehova, pa ntanshi ya lukuta lonse ulwa bena Israele,+ kabili aimishe amaboko yakwe mu muulu.+ 13  (Pantu Solomone apangile icisebele+ ca mukuba no kucibika pa kati na nkati aka lubansa.+ Mu butali calepele imikono isano, kabili mu bwipi calepele imikono isano, e lyo ukuya mu muulu calepele imikono itatu; kabili e po aiminine.) Awe alifukeme+ pa ntanshi ya lukuta lonse ulwa bena Israele kabili aimishe amaboko yakwe mu muulu.+ 14  Kabili atile: “Mwe Yehova Lesa wa kwa Israele,+ takwaba Lesa uwaba nga imwe+ mu muulu nangu pano isonde, uusunga icipangano+ kabili uwaba ne cikuuku ku babomfi benu abacita ifyo mufwaya ne mitima yabo yonse;+ 15  imwe mwe bacita ku mubomfi wenu Davidi tata ifyo mwamulaile,+ kabili ku kanwa kenu ni mwe mwamulaile, kabili ku kuboko kwenu buno bushiku mwafikilisha ifyo mwalaile.+ 16  E ico nomba, mwe Yehova Lesa wa bena Israele, citileni umubomfi wenu tata Davidi ico mwamulaile, amuti, ‘Takwakatale akubula umuntu obe ku cinso candi uwa kwikala pa cipuna ca bufumu ica bena Israele,+ nga ca kuti fye abana+ bobe bakabika amano ku mibele yabo pa kwenda mu mafunde yandi,+ nge fyo waenda ku cinso candi.’+ 17  E ico nomba, mwe Yehova Lesa wa kwa Israele,+ lekeni ubulayo+ bwenu ubo mwalaile umubomfi wenu Davidi bufikilishiwe.+ 18  “Lelo bushe cine cine Lesa kuti aikala pe sonde na bantu?+ Moneni umuulu, no muulu wa myulu te kuti umukumane;+ pali bufi iyi ng’anda iyo nkuulile!+ 19  Kabili umfweni ipepo lya mubomfi+ wenu no kulomba kwakwe ukwa kuti mumupaale,+ mwe Yehova Lesa wandi, pa kukutika ku kupapaata+ na kwi pepo ilyo umubomfi wenu alepepa kuli imwe,+ 20  pa kuti amenso yenu yalelolesha+ pa ng’anda ino akasuba no bushiku, pa cifulo ico mwatile mukabikapo ishina+ lyenu, pa kukutika kwi pepo ilyo umubomfi wenu alepepa nalosha kuli cino cifulo.+ 21  Kabili mulekutika ku kupapaata kwa mubomfi+ wenu no kwa bantu benu abena Israele ilyo balepepa ninshi nabalosha kuli cino cifulo,+ pa kuti muumfwe uko mwaikala, ku muulu;+ kabili mumfwe no kutubelela uluse.+ 22  “Umuntu nga abembukila umunankwe+ kabili alapa no mulapo wa citiipu,+ kabili aisa pa ntanshi ya ciipailo cenu muli ino ng’anda ninshi alilapo umulapo,+ 23  na imwe mukomfwe mu muulu,+ kabili mukacitepo cimo+ no kupingula ababomfi benu pa kuti mukande umubifi pa kubika imibele yakwe pa mutwe+ wakwe no kupingula umulungami ukuti mulungami+ pa kumulambula ukulingana no bulungami bwakwe.+ 24  “Kabili abantu benu abena Israele nga babacimfya ku balwani+ pa mulandu wa kuti balebembukila imwe,+ kabili babwela+ no kulumbanya ishina+ lyenu no kupepa+ muli ino ng’anda no kumulomba ukuti mubabelele uluse,+ 25  imwe mukomfwe mu muulu,+ no kwelela+ ulubembu lwa bantu benu abena Israele no kubabwesesha+ ku calo mwabapeele pamo ne fikolwe fyabo.+ 26  “Umuulu nga waisalwa ica kuti ne mfula tailokele+ pa mulandu wa kuti balemubembukila,+ kabili nga bapepa nabalosha kuli cino cifulo+ no kulumbanya ishina lyenu kabili bayaluka ukufuma ku lubembu lwabo pantu mwabacusha,+ 27  na imwe mukomfwe mu muulu, no kwelela ulubembu lwa babomfi benu, ulwa bantu benu abena Israele pantu mulabasambilisha+ inshila iisuma+ iyo bafwile ukwendamo; kabili mukaloshe imfula+ pa calo ico mwapeela abantu benu ukuba ubupyani bwabo.+ 28  “Nga mu calo mwapona icipowe+ nangu icikuko,+ nangu nga mwaba ukubabuka kwa mabula+ nelyo ukufufuma kwa mabula,+ nga kwaba makanta+ nelyo impemfu;+ nga abalwani+ babo babashinga mu misumba yabo+—nelyo nga kwapona icikuko ca musango onse no bulwele+ bwa musango onse— 29  ipepo+ lyonse, ukulomba konse ukwa kubelelwa uluse+ ukwa muntu onse nangu ukwa bantu benu abena Israele,+ pantu cila muntu alishiba icikuko+ cakwe no kukalipwa kwakwe; ilyo aimya amaboko yakwe nalosha kuli ino ng’anda,+ 30  na imwe mukomfwe mu muulu, mu cifulo cenu,+ kabili mukabelele uluse+ no kupeela onse ukulingana ne mibele yakwe,+ pantu mwalishiba umutima+ wakwe (pantu ni mwe mweka mwaishiba bwino imitima ya bana ba bantu);+ 31  pa kutila balemutiina+ pa kwenda mu nshila shenu inshiku shonse isho bali abomi pa calo ico mwapeele ifikolwe fyesu.+ 32  “Kabili uwa ku calo cimbi uushili wa mu bantu benu abena Israele+ kabili uwafuma ku calo ca kutali pa mulandu we shina+ lyenu ilikalamba no kuboko kwenu ukwa maka+ kabili ukuboko kwenu ukwatambalikwa,+ kabili nga aisa no kupepa nalosha kuli ino ng’anda,+ 33  na imwe mukomfwe mu muulu, mu bwikalo bwenu+ ububelelela, kabili mukacite ukulingana na fyonse ifyo uwa ku calo cimbi akamulomba;+ pa kuti aba pano isonde bonse bekeshibe ishina+ lyenu no kumutiina+ ifyo abantu benu abena Israele bamutiina, kabili bakeshibe no kuti ishina lyenu lyainikwa pa ng’anda ino iyo nakuula.+ 34  “Nga abantu benu baya ku nkondo+ ku kulwa na balwani babo mu nshila iyo mwabatumamo,+ kabili bapepa+ kuli imwe nabalosha kuli uno musumba uo mwasala kabili nabalosha ku ng’anda iyo nakuulila ishina lyenu,+ 35  imwe mukomfwe mu muulu ipepo lyabo no kulomba kwabo ukwa kuti mubaafwe,+ kabili mukabakandileko abalwani babo.+ 36  “Nga bamubembukila+ (pantu takwaba umuntu uushibembuka),+ kabili mwabafulilwa no kubapoosa ku balwani, kabili aba kubasenda bunkole babasenda ku calo ca kutali nelyo ica mupepi;+ 37  kabili nga bailuka ilyo bali mu calo umo babasendele bunkole, kabili babwela no kulomba ukuti mubabelele uluse ilyo bali mu calo umo babasenda bunkole,+ abati, ‘Natubembuka,+ natulufyanya+ no kubifya’;+ 38  kabili babwelela kuli imwe ne mitima+ yabo yonse no mweo wabo onse mu calo umo baba bankole ba bantu babasendele bunkole,+ kabili nga bapepa nabalosha ku calo cabo ico mwapeele ku fikolwe fyabo na ku musumba uo mwasala+ ne ng’anda iyo nakuulila ishina lyenu;+ 39  awe imwe mu muulu, mu bwikalo bwenu+ ububelelela, mukomfwe ipepo lyabo no kulomba kwabo ukwa kubabelela uluse,+ kabili mukabapingwileko+ no kwelela+ abantu benu abamubembukila. 40  “Nomba, mwe Lesa wandi, lekeni amenso+ yenu yalemona na matwi+ yenu yakutike ipepo lya pali cino cifulo. 41  E ico nomba imeni,+ mwe Yehova Lesa, mu kutuusha+ kwenu, imwe ne Cipao ca maka yenu.+ Lekeni bashimapepo benu, mwe Yehova Lesa, bafwale ipusukilo, kabili lekeni aba cishinka benu basekelele mu busuma.+ 42  Mwe Yehova Lesa, mwibwesha icinso ca wasubwa+ wenu. Shi ibukisheni ifyo mwali ne cikuuku kuli Davidi umubomfi wenu.”+

Amafutunoti

Mu ciHebere paba ati, “mu musana obe.”