Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

2 Imilandu 31:1-21

31  Kabili ilyo fye bapwile fyonse ifi, abena Israele+ bonse abasangilwe kulya baile mu misumba ya mu Yuda,+ kabili batobawile ifimabwe ifyo baimike+ no kuputaula ifimuti ifyo baimike+ no kubongolola ififulo fya kupepelapo+ ne fiipailo+ mu Yuda+ monse na muli Benjamini na muli Efraimu+ na muli Manase+ mpaka bafipwisha; e lyo abana ba kwa Israele bonse babweleele ku misumba yabo, cila umuntu ku cifulo cakwe.  Kabili Hisekia abikile bashimapepo na bena Lebi+ mu mabumba+ yabo, ibumba limo limo no mulimo wa liko uwa kubombela bashimapepo+ na bena Lebi+ uwa kutuula imituulo ya koca+ na malambo ya mutende+ pa kuti balebomba + no kutasha+ no kulumbanya+ mu mpongolo sha nkambi sha kwa Yehova.  Kabili kwali fimo ifyafumine pa fintu+ fya mfumu ifya kutuula imituulo ya koca,+ imituulo ya koca iya lucelo+ ne ya cungulo, e lyo ne mituulo ya koca iya pa masabata+ ne ya pa myeshi ipya+ ne ya pa nshita ya mitebeto,+ ukulingana ne fyalembwa mu mafunde ya kwa Yehova.+  Kabili, asosele ku bantu, abekashi ba mu Yerusalemu, ukuti bapeele ifyo bayakenye bashimapepo+ ne fyo bayakenye abena Lebi,+ pa kuti bakonke+ sana amafunde ya kwa Yehova.+  Kabili ilyo fye amashiwi yaumfwikike, abana ba kwa Israele+ balifushishe ifisabo fya kubalilapo ukupya ifya ngano,+ umwangashi upya,+ na mafuta+ no buci+ na fyonse ifyo balimine,+ kabili baletele ifya pe kumi ifingi ifya muli fyonse.+  Kabili abana ba kwa Israele na Yuda abaleikala mu misumba ya mu Yuda,+ bena baletele ica pe kumi ca ng’ombe ne mpaanga ne ca pe kumi ica fya mushilo,+ ifintu ifyapeelwe kuli Yehova Lesa wabo. Balifiletele no kufituulika imiina ne miina.  Mu mweshi wa butatu+ batendeke ukutuulika imiina, kabili mu mweshi walenga cinelubali (7)+ balipwishishe.  Ilyo Hisekia na bacilolo+ baishile no kumona imiina, balicindike+ Yehova no kupaala abantu bakwe abena Israele.+  Awe Hisekia aipwishe bashimapepo na bena Lebi pali iyi miina.+ 10  E lyo Asaria+ shimapepo mukalamba uwa mu ng’anda ya kwa Sadoke+ amwebele ati: “Ukutula apo batendekela ukuleta imisangulo+ mu ng’anda ya kwa Yehova, kulaba ukulya no kwikuta+ no kushapo ifingi;+ pantu Yehova umwine alipaala abantu bakwe,+ kabili ifi ifingi e fyashalapo.” 11  E lyo Hisekia asosele ukuti bapekanye imiputule+ ya kuliilamo mu ng’anda ya kwa Yehova. Na bo balipekenye. 12  Kabili baleleta mu cishinka+ imisangulo+ ne ca pe kumi+ ne fya mushilo; kabili Konania umwina Lebi e wali intungulushi yabo, kabili Shimei munyina e wali inkonkani yakwe. 13  Kabili Yehiele na Asasia na Nahati na Asaele na Yerimote na Yosabadi na Eliele na Isimakia na Mahati na Benaya bali balashi abalebomba na Konania na Shimei munyina, ukulingana na mashiwi ya mfumu Hisekia, kabili Asaria+ e waletungulula pa ng’anda ya kwa Lesa wa cine. 14  Kabili Kore mwana Imna umwina Lebi e walelinda impongolo+ ku kabanga,+ no kwangalila ne mituulo ya kuitemenwa+ iyo balepeela kuli Lesa wa cine, pa kuti bapeele umusangulo+ wa kwa Yehova ne fya mushilo sana.+ 15  Kabili aleangalila Edene na Minyamini na Yeshua na Shemaya, Amaria na Shekania, mu misumba ya bashimapepo,+ abo bapeele umulimo pantu bali aba cishinka,+ ukuti balepeela bamunyinabo mu mabumba,+ ukupeela fimo fine ku bacindami na balanda;+ 16  ukufumyako abaume abalembelwe intuntuko+ sha fikolwe fyabo abali ne myaka ukutula pali itatu ukuya na pa muulu,+ bonse abaleisa ku ng’anda ya kwa Yehova cila bushiku, ku kubomba umulimo wabo ukulingana na mabumba yabo. 17  Uku e kulembwa kwa ntuntuko sha bashimapepo ukulingana na mayanda ya bashibo+ e lyo no kulembwa kwa bena Lebi,+ ukutula pa bali ne myaka amakumi yabili (20)+ ukuya na pa muulu, ukulingana ne milimo yabo mu mabumba yabo;+ 18  pa kuti kube ukulemba abanono babo bonse, abakashi babo na bana babo abaume na bana babo abanakashi, ulukuta lonse, pantu mu mulimo balebomba ne cishinka+ bali-isangulwile+ pa kuti babombe umulimo wabo uwakumine ifya mushilo; 19  na bana ba kwa Aarone,+ bashimapepo, mu mpanga+ ya mulemfwe iya mu misumba yabo. Mu misumba yonse iyalekanalekana mwali abaume abalumbwilwe amashina, pa kuti bakanyeko umwaume onse pali bashimapepo ba bena Lebi abo balembele intuntuko shabo ifyo afwile ukupeelwa. 20  Kabili Hisekia acitile ifi fine mu Yuda monse, kabili atwalilile ukucita ifisuma+ kabili ifyalungama+ kabili ifya cishinka+ mu menso ya kwa Yehova Lesa wakwe. 21  Kabili umulimo+ onse uo atendeke uwa kuwamya ing’anda ya kwa Lesa wa cine kabili uwakumine amafunde+ ne fipope pa kuti afwaye+ Lesa wakwe, aubombele no mutima wakwe onse,+ kabili alitungulwike.+

Amafutunoti