Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

2 Imilandu 23:1-21

23  Kabili mu mwaka uwalenga cinelubali (7), Yehoyada+ alishipile no kubuula abakalamba ba bashilika umwanda umo (100),+ e kutila, Asaria mwana Yerohamu, na Ishmaele mwana Yehohanani na Asaria mwana Obedi na Maaseya mwana Adaya na Elishafati mwana Sikri, no kupangana icipangano na bo.  E lyo bashingulwike mu Yuda monse no kwita abena Lebi+ mu misumba yonse iya bena Yuda na bakalamba+ ba ndupwa+ sha bena Israele. Kabili baishile ku Yerusalemu.  E lyo ulukuta lonse lwapangene icipangano+ ne mfumu mu ng’anda+ ya kwa Lesa wa cine, e lyo yabebele aiti: “Moneni! Umwana+ wa mfumu akateka,+ nge fyo Yehova alaile pa bana ba kwa Davidi.+  Ifi e fyo mukacite: bamo pali imwe abaleisa pe sabata,+ bashimapepo+ na bena Lebi,+ bakalalinda pa mwinshi;+  kabili bamo bakaba pa ng’anda ya mfumu;+ na bambi bakaba pa Mpongolo ya Mufula;+ e lyo abantu bonse bena bakaba mu mansa+ sha ng’anda ya kwa Yehova.  Kabili mwikaleka nangu umo ukwingila mu ng’anda ya kwa Yehova+ kano bashimapepo na bena Lebi abalebomba imilimo.+ Aba e bakengila, pantu libumba lya mushilo,+ kabili abantu bonse bakacita ifyo bafwile ukucita kuli Yehova.  Kabili abena Lebi bakashinguluke imfumu konse,+ cila muntu ne fyanso fyakwe mu minwe yakwe; kabili onse uwaingila mu ng’anda akepaiwe. Kabili mukaleba ne mfumu ilyo yaingila na lintu yafuma.”  Kabili abena Lebi na baYuda bonse bacitile ukulingana na fyonse ifyo Yehoyada+ shimapepo asosele.+ E ico cila muntu asendele abantu bakwe abaleisa pe sabata pamo na balefuma pe sabata,+ pantu Yehoyada shimapepo tasuminishe aya amabumba+ ukuleka ukubomba imilimo yabo.  Kabili, shimapepo Yehoyada apeele bacilolo ba pa myanda+ amafumo ne nkwela ishikalamba ne shinono+ ifyali fya Mfumu Davidi,+ ifyali mu ng’anda ya kwa Lesa wa cine.+ 10  Kabili aimike abantu bonse,+ cila muntu ne canso cakwe mu minwe, ukufuma ku kulyo kwa ng’anda ukufika ku kuso kwa ng’anda, mupepi ne ciipailo kabili mupepi ne ng’anda, bali fye konse mupepi ne mfumu. 11  E lyo bafumishe+ umwana wa mfumu no kubika pali ena icilongwe+ na Mafunde Ikumi+ no kumubika pa bufumu, kabili Yehoyada na bana bakwe balimusubile+ no kutila: “Kalebalika mwe mfumu!”+ 12  Ilyo Atalia aumfwile amashiwi ya bantu abalebutuka no kulumbanya imfumu,+ apo pene aile ku bantu pa ng’anda ya kwa Yehova. 13  Kabili aliloleshe no kumona imfumu naiminina pa luceshi+ lwa iko pa mwinshi, na bacilolo+ na mapenga+ mupepi ne mfumu, na bantu bonse aba mu calo balesekelela+ no kulisha+ amapenga, na bakemba+ ne filimba fya nyimbo, na baletungulula abaleimba. Ilyo line fye Atalia alepwile ifya kufwala fyakwe no kutila: “Nabampondokela! Nabampondokela!”+ 14  Lelo shimapepo Yehoyada afumishe bacilolo ba pa myanda pa nse, abo basontele pe bumba lya bashilika, no kubeba ati: “Mufumyeni mu mutande wa bantu;+ kabili onse uwalamukonka, afwile ukumwipaila ku lupanga!” Pantu shimapepo atile: “Mwimwipaila mu ng’anda ya kwa Yehova.” 15  E ico balimwikete. Ilyo aishile pa mwinshi wa mpongolo ya bakabalwe iya ng’anda ya mfumu, ilyo line bamwipaile palya pene.+ 16  E lyo Yehoyada apangene icipangano na bantu bonse ne mfumu ukuti bali no kuba abantu+ ba kwa Yehova pe. 17  Pa numa abantu bonse baile ku ng’anda ya kwa Baali no kuibongolola;+ kabili ifiipailo+ fyakwe ne fimpashanya fyakwe balifitobele,+ kabili baipaile+ Matani+ shimapepo wa kwa Baali ku ntanshi ya fiipailo. 18  Kabili, Yehoyada apeele imilimo ya mu ng’anda ya kwa Yehova mu minwe ya bashimapepo na bena Lebi, abo Davidi+ ayakenye mu mabumba pa ng’anda ya kwa Yehova pa kuti baletuula amalambo ya koca aya kwa Yehova ukulingana ne fyalembwa mu mafunde ya kwa Mose,+ ukuyatuula no kusekelela ne nyimbo ukulingana ne fyo Davidi apekenye. 19  E ico abikile abalelinda impongolo+ pa mpongolo+ sha ng’anda ya kwa Yehova pa kuti onse uwakowela mu musango onse eingilamo. 20  Nomba abuulile bacilolo ba pa myanda+ na bashimucindikwa na bakateka ba bantu na bantu ba mu calo bonse no kuleta imfumu ukufuma ku ng’anda ya kwa Yehova.+ E lyo bapitile pa mpongolo yabela pa muulu no kuya ku ng’anda ya mfumu no kuteka imfumu pa cipuna+ ca bufumu. 21  Kabili abantu bonse aba mu calo balesekelela;+ na mu musumba tamwali ifimfulunganya, kabili baipeye Atalia ku lupanga.+

Amafutunoti