Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

2 Imilandu 10:1-19

10  Kabili Rehoboamu+ aile ku Shekemu,+ pantu ku Shekemu e ko abena Israele bonse bamubikiile pa bufumu.  Nomba ilyo fye Yeroboamu+ mwana Nebati aumfwile ifi, ninshi acili mu Egupti,+ (pantu Yeroboamu alibutwike pa mulandu wa mfumu Solomone), Yeroboamu bwangu bwangu alibwelele ukufuma ku Egupti.+  Awe batumine aba kuyamwita na bo bailemwita, kabili Yeroboamu na bena Israele bonse baishile no kulanda kuli Rehoboamu, abati:+  “Wiso ena alengele ikoli lyesu ukuba ilyafina;+ nomba iwe angushako umulimo wa-afya uwa kwa wiso ne koli+ lyafina ilyo abikile pali ifwe, na ifwe tukalakubombela.”+  Na o abebele ati: “Lekeni papite inshiku shitatu. E lyo mukabwele kuli ine.” Awe abantu baliile.  Kabili Imfumu Rehoboamu yatendeke ukupandana amano+ na bakalamba abalebombela Solomone wishi ilyo ali uwa mweo, aiti: “Bushe batini nkabasuke shani aba bantu?”+  Na bo basosele kuli ena abati: “Nga mwaba bwino kuli aba bantu no kubasekesha no kubeba amashiwi ayasuma,+ ninshi bakaba ababomfi benu inshiku shonse.”+  Lelo asuulile ifyo abakalamba bamupandile amano,+ kabili atendeke ukupandana amano na balumendo abo akulile na bo,+ abalemubombela.+  Kabili abepwishe ati: “Bushe batini mano+ nshi mulempandako pa fyo tukasuka aba bantu abanjebele abati, ‘Angusheniko ikoli ilyo shinwe abikile pali ifwe’?”+ 10  Na balumendo abakulile nankwe bamwaswike abati: “Aba bantu abacilanda na imwe abati, ‘Wiso ena, alengele ikoli lyesu ukufina, lelo iwe, utwangushisheko’; ifi e fyo mukabebe,+ amuti, ‘Ine nkamucusha ukucila ifyo tata amucushishe.*+ 11  Tata ena abikile ikoli lyafina pali imwe nomba ine nkalilenga ukufininako.+ Tata amufopawile ifikoti, lelo ine nkamufopaula ifikoti ifyatapata nga bakaling’ongo.’”+ 12  Awe Yeroboamu na bantu bonse baishile kuli Rehoboamu pa bushiku bwalenga shitatu, nga mulya mwine imfumu yasosele, aiti: “Mukabwele pa numa ya nshiku shitatu.”+ 13  Lelo imfumu yalibasasukiile.+ Awe Imfumu Rehoboamu yasuulile ukupanda amano+ kwa bakalamba,+ 14  kabili yalandile na bo ukulingana no kupanda amano ukwa balumendo,+ aiti: “Ndelenga ikoli lyenu ukufininako, kabili no kulunda nkalundako. Tata amufopawile ifikoti, lelo ine, nkamufopaula ifikoti fyatapata nga bakaling’ongo.”+ 15  Kabili imfumu tayakutike ku bantu; pantu uwalengele ifi ni Yehova Lesa+ wa cine pa kuti afikilishe amashiwi+ yakwe ayo asoseele muli Ahiya+ umwina Shilo+ kuli Yeroboamu mwana Nebati.+ 16  Awe abena Israele bonse, apo imfumu yakeene ukumfwa kuli bena, e lyo ba-aswike imfumu, abati: “Bushe balatwakanyako ifya kwa Davidi?+ Tapali ubupyani bwesu muli mwana Yese.+ Natuleya kuli balesa besu,+ mwe bena Israele! Nomba uimwene ing’anda yobe, we Davidi.”+ E lyo abena Israele bonse baile ku matenti yabo. 17  Lelo abana ba kwa Israele abaleikala mu misumba ya kwa Yuda, Rehoboamu e walebateka.+ 18  E lyo Imfumu Rehoboamu yatumine Hadoramu,+ uwaleangalila abalebomba umulimo wa kupatikishiwa, na bana ba kwa Israele bamupoolele amabwe,+ kabili alifwile. Ne Mfumu Rehoboamu yaninine mwi celeta no kufulumukila ku Yerusalemu.+ 19  Kabili abena Israele batwalilile ukusangukila+ aba mu ng’anda ya kwa Davidi ukufika na buno bushiku.

Amafutunoti

Mu ciHebere paba ati, “akantengelesha kandi kakatikama ukucila umusana wa kwa tata.”