2 Abena Korinti 1:1-24

1  Ine ne Paulo, uwaishileba umutumwa+ wa kwa Kristu Yesu ku kufwaya kwa kwa Lesa, pamo na Timote+ munyinefwe, twalembela imwe mwe cilonganino ca kwa Lesa ica mu Korinti, pamo na ba mushilo+ bonse abali mu Akaya monse:+  Tuleti icikuuku no mutende ififuma kuli Lesa Shifwe na kuli Shikulu Yesu Kristu fibe na imwe.+  Acindikwe Lesa kabili Wishi+ wa kwa Shikulwifwe Yesu Kristu, Shifwe wa nkumbu+ kabili Lesa wa cisansamushi conse,+  uutusansamusha mu macushi yesu yonse,+ pa kuti tube na maka ya kusansamusha+ abali na macushi yalekanalekana ku cisansamushi ico Lesa atusansamushishako.+  Pantu filya ukucula tucula pa mulandu wa kwa Kristu kwafula,+ e fyo ne cisansamushi cesu cafulisha muli Kristu.+  Lelo nga twacula, ninshi twaculila pa mulandu wa kuti imwe musansamushiwe no kuti imwe mupusuke;+ kabili nga twasansamuka, ninshi twasansamukila pa mulandu wa kuti imwe musansamuke pa kuti icisansamushi cimulenge ukushipikisha amacushi ayo na ifwe tuculako.+  Kanshi pali uyu mulandu ukucetekela twamucetekela kwalikosa, pantu twalishiba ukuti nangu ca kuti na imwe bene mulacula, e fyo no kusansamuka mukasansamuka.+  Pantu tatulefwaya imwe, mwe bamunyinefwe, ukukanaishiba ubucushi ubwatuponene mu citungu ca Asia,*+ ukuti ubu bucushi bwalikulile ukucila pa maka yesu, ica kuti twatile twalafwa fye.+  Na kuba, fwe bene twalishininwe mu mitima yesu ukuti ukufwa tulefwa. Lelo ici cacitike pa kuti twi-icetekela+ fwe bene, lelo tucetekele Lesa uubuusha abafwa.+ 10  Apo alitupokolwele ku cintu cabipa ifi, tatuletwishika ukuti akulatupokolola;+ kabili e o twasubila ukuti na kabili akatupokolola.+ 11  Na imwe kuti mwatwafwa pa kutupapaatilako,+ pa kuti abengi bakatootele+ Lesa pa bupe ubo atupeela pa mulandu wa mapepo ya bengi.+ 12  Pantu tuitakishisha pali ici, ico na kampingu wesu aleshininkisha ukuti ca cine,+ ica kuti twali aba mushilo kabili abafumacumi ku ba muli ici calo kabili twalicililepo ukuba ifyo kuli imwe ukulingana ne fyo Lesa atusambilishe. Ne calengele te mano+ ya buntunse lelo ni pa mulandu wa cikuuku ca kwa Lesa. 13  Pantu tatulelemba fimbi kuli imwe iyo kano ifyo mwaishiba bwino nelyo ifyo mwingomfwa; kabili ifyo ndesubila ukuti mukatwalilila ukufyumfwa ukufika na ku mpela,+ 14  filya mwaumfwako panono, ukuti ni fwe mutakishishapo,+ filya fine na imwe muli no kuba ica kutakishishapo cesu mu bushiku bwa kwa Shikulu Yesu.+ 15  E ico, pa kuba no kucetekela uku, nalepanga ukubalilapo ukwisa kuli imwe,+ pa kuti musekelele na kabili,+ 16  nalepanga ukumupempula pa kuya ku Makedonia+ no kumupempula na kabili pa kufuma ku Makedonia,+ pa kuti mukanshindike+ pa kuya ku Yudea. 17  Ilyo nalepanga ukucita ifi, bushe naleangala+ fye? Nalimo ifintu ifyo mpanga, bushe mpanga ukulingana no buntunse,+ “pa kuti nsose ati ‘Ee,’ e lyo kabili ntile ‘Iyo’”?+ 18  Lelo filya fine twingacetekela Lesa, e fyo na mashiwi yesu kuli imwe yashingaba Ee e lyo kabili yaisaba Iyo. 19  Pantu Umwana wa kwa Lesa,+ Kristu Yesu, uo ine na Silbani* na Timote,+ twabilile kuli imwe taishileba Ee e lyo kabili aba Iyo, lelo Ee yaisaba Ee muli ena.+ 20  Pantu amalayo+ ya kwa Lesa nelyo yafula shani, yaisaba Ee muli ena.+ E ico kabili ni muli ena e mo tusosela ati “Ameni”+ kuli Lesa pa kuti tucindike Lesa. 21  Lelo uutila ifwe na imwe tuli ba kwa Kristu ni Lesa umwine kabili e watusuba.+ 22  Kabili alifwatika ne cifwati+ cakwe pali ifwe no kutupeela icishibilo+ ca fikesa, ici cifwati ne cishibilo e mupashi+ uwaba mu mitima yesu. 23  Awe ndetila Lesa e nte+ yandi iya kunshinina ukuti ico nshaishila ku Korinti kukanafwaya ukumukalifya imitima.+ 24  Te kutila ni fwe bakapitao+ pa citetekelo cenu, lelo tuli babomfi+ banenu aba kumuletela insansa, pantu icitetekelo+ cenu e cimulenga ukuti mube abashangila.+

Amafutunoti

Iyi Asia citungu ca mu Buteko bwa Roma.
Nangu “Sailasi”