1 Yohane 1:1-10

1  Twamulembela pali ulya uwaliko ku kutendeka,+ uo twaimwenene na menso yesu,+ uo twalolekeshe,+ kabili uo iminwe yesu yaikete,+ uwaletele amashiwi ayapeela umweo,+ ayo twayumfwilile.+  (Cine cine, umweo walimoneke,+ kabili twaliumwene kabili ni fwe bakambone.+ Tulemushimikila pa mweo wa muyayaya+ uwafumine kuli Shifwe kabili uwamoneke kuli ifwe.)  Ifyo twamwene no kumfwa e fyo tulemwebako,+ e pa kuti imwe na ifwe tuleumfwana muli fimo fine,+ nga filya tumfwana+ na Shifwe no Mwana wakwe Yesu Kristu.+  E ico tulelemba ifi fintu pa kuti ukusekelela kwesu kufikepo.+  Aya e mashiwi twaumfwile kuli ena kabili ayo tulebila kuli imwe,+ ukuti Lesa lubuuto,+ kabili muli ena tamwaba imfifi nakalya.+  Nga twasosa atuti: “Tulomfwana nankwe,” lelo tule-enda mu mfifi,+ ninshi tulebepa kabili ninshi tatulesosa icine iyo.+  Lelo, nga tule-enda mu lubuuto nga filya na o aba mu lubuuto,+ ninshi tulomfwana na banensu,+ no mulopa+ wa kwa Yesu Umwana wakwe ulatusangulula+ ku lubembu lonse.+  Nga twasosa atuti: “Tatuli na lubembu,”+ ninshi tuleibepa fye,+ kabili ninshi muli ifwe tamwaba ne cine.  Nga twasumina imembu shesu,+ apo ena wa cishinka kabili mulungami, kuti atwelela pa membu shesu no kutusangulula ku kukowela konse.+ 10  Nga twasosa atuti: “Tatwabembuka,” ninshi tuleti wa bufi, ninshi na mashiwi yakwe tamwaba muli ifwe.+

Amafutunoti