Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

1 Ishamfumu 8:1-66

8  E lyo nomba Solomone+ alonganike+ abakalamba+ ba kwa Israele, intungulushi shonse isha mikowa,+ intungulushi sha ndupwa,+ isha bana ba kwa Israele, ukuti bese ku Mfumu Solomone mu Yerusalemu, pa kuti balete icipao ca cipangano+ ica kwa Yehova ukucifumya mu Musumba wa kwa Davidi,+ e kutila, mu Sione.+  E ico abaume bonse aba bena Israele balongene ku Mfumu Solomone mu mweshi wa Etanimu mu mushita ya mutebeto,+ e kutila, umweshi walenga cinelubali (7).+  Awe abakalamba ba bena Israele bonse balishile, na bashimapepo basendele+ Icipao.+  Kabili baletele icipao ca kwa Yehova ne cikuulwa+ ca kukumaninako+ ne fipe fyonse ifya mushilo ifyali muli ici cikuulwa; kabili bashimapepo na bena Lebi+ balifiletele.+  Kabili Imfumu Solomone no lukuta lonse ulwa kwa Israele, abalongene kuli yena, bali pa ntanshi ya Cipao, baletuula amalambo+ ya mpaanga ne ng’ombe ayashingapendwa ku bwingi.+  E lyo bashimapepo baletele icipao+ ca cipangano ica kwa Yehova ku cifulo ca ciko,+ mu muputule wa mu kati na nkati uwa ng’anda, e kutila mu Muputule wa Mushilo Nga Nshi, mwi samba lya mapindo ya bakerubi.+  Bakerubi bafungulwile amapindo yabo pa muulu wa paikele Icipao, kabili bakerubi bafimbile Icipao pa muulu icali ne mitembo.+  Lelo imitembo+ yalilepele, ica kuti nga uli mu Muputule wa Mushilo kuti wamona impela ya mitembo iili mu muputule wa mu kati na nkati, lelo ku nse kwena tayalemoneka. Kabili yaba mulya mwine ukufika na buno bushiku.+  Tamwali nangu kamo mu Cipao, kano fye amabwe yabili ayapapaatala+ ayo Mose abikilemo+ ku Horebu, ilyo Yehova apangene icipangano+ na bana ba kwa Israele ilyo balefuma mu calo ca Egupti.+ 10  Awe ilyo bashimapepo bafumine mu muputule wa mushilo, ikumbi+ lyaiswile mu ng’anda ya kwa Yehova. 11  Kabili pa mulandu we kumbi bashimapepo+ bafililwe ukwiminina pa kuti babombe,+ pantu ubukata+ bwa kwa Yehova bwaiswile mu ng’anda ya kwa Yehova.+ 12  E lyo Solomone atile: “Yehova umwine atile akekala mwi kumbi ilyafiita.+ 13  Nimukuulila ing’anda apasansuka,+ icifulo icibelelela+ ico mukalaikalamo umuyayaya.”+ 14  E lyo imfumu yapilibwike no kutendeka ukupaala+ ulukuta lonse ulwa bena Israele, ninshi ulukuta lonse ulwa kwa Israele nalwiminina. 15  Kabili yatile: “Acindikwe Yehova+ Lesa wa kwa Israele, uwasosele kuli Davidi+ tata, kabili ku kuboko kwakwe nafikilisha ifyo alaile,+ ati, 16  ‘Ukutula pa bushiku nafumishe abantu bandi abena Israele mu Egupti, nshasala+ umusumba mu mikowa yonse iya kwa Israele umwa kukuulila ishina+ lyandi ing’anda+ pa kuti libe mulya pe; lelo nkasala Davidi ukuti akaletungulula abantu bandi abena Israele.’+ 17  Kabili Davidi tata alefwaisha sana ukukuulila ishina lya kwa Yehova Lesa wa kwa Israele ing’anda.+ 18  Lelo Yehova atile kuli Davidi tata, ‘Pa mulandu wa kuti walefwaisha sana ukukuulila ishina lyandi ing’anda, walicita bwino, pantu e co walefwaisha.+ 19  Nomba te iwe ukakuula ing’anda, lelo umwana obe uukafuma muli iwe* e ukakuulila ishina lyandi ing’anda.’+ 20  Kabili Yehova afikilishe amashiwi+ asosele, aya kuti mpyane Davidi tata no kwikala pa cipuna ca bufumu ica kwa Israele,+ ifyo Yehova asosele, no kuti nkuulile ishina lya kwa Yehova Lesa wa kwa Israele ing’anda,+ 21  no kuti mpekanye apa kubika Icipao umwaba icipangano+ ca kwa Yehova ico apangene ne fikolwe fyesu ilyo alebafumya mu calo ca Egupti.” 22  E lyo Solomone aiminine pa ntanshi ya ciipailo+ ca kwa Yehova, pa ntanshi ya lukuta lonse ulwa bena Israele, kabili aimishe amaboko yakwe mu muulu;+ 23  kabili atile: “Mwe Yehova, Lesa wa kwa Israele,+ takwaba Lesa uwaba nga imwe+ mu muulu monse nangu pano isonde ponse, uusunga icipangano kabili uwaba ne cikuuku+ ku babomfi+ benu abacita ifyo mufwaya ne mitima yabo yonse,+ 24  mwe bacitila umubomfi wenu Davidi tata ifyo mwamulaile, kabili ku kanwa kenu ni mwe mwamulaile, kabili mwafikilisha ku kuboko kwenu, nga pali buno bushiku.+ 25  E ico nomba mwe Yehova, Lesa wa kwa Israele, citileni umubomfi wenu Davidi tata ico mwamulaile, amuti, ‘Takwakatale akubula umuntu obe ku cinso candi uwa kwikala pa cipuna ca bufumu ica bena Israele,+ nga ca kuti fye abana bobe bakabika amano ku mibele yabo pa kwenda ku cinso candi nge fyo waenda.’ 26  E ico nomba, mwe Lesa wa kwa Israele, lekeni ubulayo+ bwenu ubo mwalaile umubomfi wenu Davidi tata bufikilishiwe. 27  “Lelo bushe cine cine Lesa kuti aikala pano isonde?+ Moneni! Umuulu,+ nangu fye muulu wa myulu+ te kuti umukumane;+ pali bufi ing’anda+ iyi iyo nkuulile! 28  Kabili umfweni ipepo+ lya mubomfi wenu no kulomba kwakwe ukwa kuti mumutemwe,+ mwe Yehova Lesa wandi. Umfweni ukupapaata kwakwe ne pepo ilyo umubomfi wenu alepepa kuli imwe buno bushiku;+ 29  pa kuti amenso yenu yalelolesha+ pa ng’anda ino ubushiku na kasuba, pa cifulo ico mwatile, ‘Ishina lyandi likaba mulya,’+ ku kumfwa kwi pepo ilyo umubomfi wenu alepepa nalosha kuli cino cifulo.+ 30  Kabili mulekutika ku kulomba kwa mubomfi wenu ukuti mulemupaala+ na ku kulomba kwa bantu benu abena Israele ilyo balepepa ninshi nabalosha kuli cino cifulo. Kabili muleumfwa uko mwaikala, ku muulu,+ no kutubelela uluse.+ 31  “Umuntu nga abembukila umunankwe,+ kabili alapa no mulapo wa citiipu,+ kabili aisa pa ntanshi ya ciipailo cenu muli ino ng’anda ninshi alilapa umulapo, 32  na imwe ukumfwa mukomfwe mu muulu, kabili mukacitepo cimo no kupingula ababomfi benu pa kupingula umubifi ukuti mubifi no kubika imicitile yakwe pa mutwe wakwe,+ no kupingula umulungami ukuti mulungami+ pa kumulambula ukulingana no bulungami bwakwe.+ 33  “Abantu benu abena Israele nga babacimfya ku balwani,+ pa mulandu wa kuti balebembukila imwe,+ kabili babwelela kuli imwe+ no kulumbanya ishina+ lyenu no kupepa+ no kulomba ninshi nabalosha kuli imwe kuli ino ng’anda ukuti mubabelele uluse,+ 34  na imwe mukomfwe mu muulu, kabili mukelele ulubembu lwa bantu benu abena Israele+ no kubabwesesha+ ku calo ico mwapeele ifikolwe fyabo.+ 35  “Umuulu nga waisalwa ica kuti ne mfula tailokele,+ pa mulandu wa kuti balemubembukila,+ kabili nga bapepa nabalosha kuli cino cifulo+ no kulumbanya ishina lyenu kabili bayaluka ukufuma ku lubembu lwabo pantu mwabacusha,+ 36  na imwe mukomfwe mu muulu, no kwelela ulubembu lwa babomfi benu, ulwa bantu benu abena Israele, pantu mulabasambilisha+ inshila iisuma iyo bafwile ukwendamo;+ kabili mukaloshe imfula+ pa calo cenu ico mwapeela abantu benu ukuba ubupyani bwabo. 37  “Nga mu calo mwapona icipowe,+ nangu icikuko,+ nangu nga mwaba ukubabuka kwa mabula, ukufufuma kwa mabula,+ nelyo kwaba makanta+ ne mpemfu;+ nga abalwani babo babashinga mu misumba yabo—nelyo nga kwapona icikuko ca musango onse, no bulwele bwa musango onse— 38  ipepo lyonse,+ ukulomba konse ukwa kubelelwa uluse+ ukwa muntu onse nangu ukwa bantu benu bonse abena Israele,+ pantu cila muntu alishiba icikalipa mu mutima wakwe,+ kabili nga baimya amaboko yabo nabalosha kuli ino ng’anda,+ 39  na imwe mukomfwe mu muulu,+ mu cifulo cenu icibelelela,+ kabili mukababelele uluse+ no kucitapo cimo+ no kupeela umuntu onse ukulingana ne mibele yakwe yonse,+ pantu mwalishiba umutima wakwe+ (pantu ni mwe mweka mwaishiba bwino imitima ya bana ba bantu bonse);+ 40  pa kutila balemutiina+ inshiku shonse isho bali abomi pa calo ico mwapeele ifikolwe fyesu.+ 41  “Kabili uwa ku calo cimbi,+ uushili wa mu bantu benu abena Israele kabili uwafuma ku calo ca kutali pa mulandu we shina lyenu+ 42  (pantu bakomfwa ifyo ishina+ lyenu lyaba ilikalamba ne fyo ukuboko kwenu kwakosa+ e lyo ne fyo ukuboko kwenu kwatambalikwa), nga aisa no kupepa ninshi nalosha kuli ino ng’anda,+ 43  na imwe mukomfwe mu muulu, mu bwikalo bwenu ububelelela,+ kabili mukacite ukulingana na fyonse ifyo uwa ku calo cimbi akamulomba;+ pa kuti aba pano isonde bonse batiine ishina+ lyenu na pa kuti batiine imwe nge fyo abantu benu abena Israele bamutiina, kabili pa kuti beshibe ukuti ishina lyenu lyainikwa pa ng’anda ino iyo nakuula.+ 44  “Nga abantu benu baya ku nkondo+ ku kulwa na balwani babo mu nshila umo mwabatumamo,+ kabili bapepa+ kuli Yehova nabalosha kuli uno musumba uo mwasala+ kabili nabalosha ku ng’anda iyo nakuulila ishina lyenu,+ 45  imwe mukomfwe mu muulu ipepo lyabo no kulomba kwabo ukwa kuti mubaafwe, kabili mukabakandileko abalwani babo.+ 46  “Nga bamubembukila+ (pantu takwaba umuntu uushibembuka),+ kabili mwabafulilwa no kubapoosa ku balwani, kabili aba kubasenda bunkole babasenda ku calo ca balwani ica kutali nelyo ica mupepi;+ 47  kabili nga bailuka ilyo bali mu calo umo babasendele bunkole,+ kabili babwela+ no kulomba+ ukuti mubabelele uluse ilyo bali mu calo umo babasendele bunkole,+ abati, ‘Natubembuka,+ natulufyanya+ kabili natubifya’;+ 48  kabili babwelela kuli imwe ne mitima yabo yonse+ ne myeo yabo yonse ilyo bali mu calo ca balwani babo ababasendele bunkole, kabili nga bapepa kuli imwe nabalosha ku calo cabo ico mwapeele ku fikolwe fyabo, umusumba uo mwasala ne ng’anda iyo nakuulila ishina lyenu;+ 49  na imwe mu muulu, mu bwikalo bwenu ububelelela,+ mukomfwe ipepo lyabo no kulomba kwabo ukwa kubabelela uluse, kabili mukabapingwileko,+ 50  kabili mukelele+ abantu benu abamubembukile+ ne membu+ isho bacitile kuli imwe;+ kabili mukaleke ababasendele muli bunkole bakomfwe uluse+ no kubabelela uluse 51  (pantu bantu benu kabili bupyani bwenu,+ ubo mwafumishe mu Egupti,+ mu kati ke lungu lya cela),+ 52  pa kuti amenso yenu yaloleshe pa kulomba kwa mubomfi wenu ukwa kuti mumubelele uluse no kulomba kwa bantu benu abena Israele ukuti mubabelele uluse,+ pa kumfwa kuli bena muli fyonse ifyo balilila kuli imwe.+ 53  Pantu, mwe Shikulu Mulopwe Yehova, ni mwe mwabapaatwile ukuti babe abantu benu ukufuma mu bantu bonse aba pano isonde,+ ifyo mwasoseele muli Mose+ umubomfi wenu ilyo mwalefumya ifikolwe fyesu mu Egupti.” 54  Nomba ilyo Solomone apwishishe fye ukupepa kuli Yehova ipepo lyonse no kulomba ukuti alebapaala, alimine ku cinso ca ciipailo ca kwa Yehova, apo afukeme+ naimya amaboko yakwe mu muulu;+ 55  awe aliminine,+ alapaala+ ulukuta lonse ulwa kwa Israele ne shiwi likalamba, ati: 56  “Abe uwacindikwa Yehova,+ uwapeela abantu bakwe abena Israele icifulo ca kutuushishapo ukulingana na fyonse ifyo alaile.+ Tapashele icebo nangu cimo+ pa fintu ifisuma fyonse ifyo alaile muli Mose umubomfi wakwe.+ 57  Yehova abe na ifwe+ ifyo ali ne fikolwe fyesu.+ Kabili etusha nangu kutulekelesha,+ 58  pa kuti imitima yesu+ ibe kuli ena ku kwenda mu nshila+ shakwe shonse no kusunga amafunde+ yakwe ne fipope+ fyakwe no bupingushi bwakwe+ ifyo aebele ifikolwe fyesu. 59  Kabili aya mashiwi nalombelamo ipaalo ku cinso ca kwa Yehova yaleibukishiwa+ kuli Yehova Lesa wesu akasuba no bushiku pa kuti apingwileko umubomfi wakwe na bantu bakwe abena Israele, ukulingana ne filefwaikwa cila bushiku;+ 60  pa kuti abantu na bantu bonse aba pano isonde beshibe+ ukuti Yehova e Lesa wa cine.+ Takwaba na umbi.+ 61  Kabili imitima yenu ibe iya cishinka+ kuli Yehova Lesa wesu pa kwenda mu fipope fyakwe no kusunga amafunde yakwe, nge fyo mulecita buno bushiku.” 62  Kabili imfumu na bena Israele bonse batuulile ilambo ilikalamba ku cinso ca kwa Yehova.+ 63  Kabili Solomone atuulile amalambo ya mutende+ ayo ali no kutuula kuli Yehova, ing’ombe amakana amakumi yabili na yabili (22,000), ne mpaanga amakana umwanda umo na makana amakumi yabili (120,000),+ pa kuti imfumu na bana ba kwa Israele bonse bapeele+ ing’anda ya kwa Yehova. 64  Pa bushiku bulya imfumu yapekenye pa kati ka lubansa lwa ku ntanshi ya ng’anda ya kwa Yehova,+ pantu e po yali no kupeelela ilambo lya koca no mutuulo wa ngano ne fyanona ifya malambo ya mutende; pantu iciipailo ca mukuba+ icali ku ntanshi ya kwa Yehova calicepele sana ku kubikapo ilambo lya koca no mutuulo wa ngano ne fyanona+ ifya malambo ya mutende. 65  Kabili pa nshita ilya, Solomone acitile umutebeto+ ku cinso ca kwa Yehova Lesa wesu, ena na bena Israele bonse, ulukuta+ ulukalamba ukufuma ku mupaka wa Hamati+ ukufika ku mumana wa Egupti,+ inshiku cinelubali (7) ne nshiku na shimbi cinelubali,+ shonse pamo inshiku ikumi na shine (14). 66  Pa bushiku bwalenga cinekonsekonse (8) alekele abantu baye;+ na bo bapaalile imfumu, kabili baile ku mwabo, balesekelela,+ kabili bali ne nsansa+ pa busuma bonse+ ubo Yehova acitiile Davidi umubomfi wakwe na bantu bakwe abena Israele.

Amafutunoti

Mu ciHebere yaba ati, “mu musana obe.”