Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

1 Ishamfumu 3:1-28

3  Kabili Solomone apangene icipangano ca cupo+ na Farao imfumu ya ku Egupti, kabili abuulile umwana umwanakashi uwa kwa Farao+ no kumuleta ku Musumba wa kwa Davidi,+ mpaka ilyo apwishishe ukukuula ing’anda yakwe+ ne ng’anda ya kwa Yehova+ ne linga lya Yerusalemu ukushinguluka konse.+  Lelo abantu balepeelela amalambo pa fifulo fya kupepelapo,+ pantu ukufika na mu nshiku shilya, bali tabalakuulila ishina lya kwa Yehova ing’anda.+  Kabili Solomone atwalilile ukutemwa+ Yehova pa kwenda mu fipope fya kwa Davidi wishi.+ Lelo ni pa fifulo fya kupepelapo+ e po alepeelela amalambo no kuyafutumuna.  Awe imfumu yaile ku Gibeone+ pa kuti ipeele amalambo kulya, pantu e kwali icifulo ca kupepelapo icikalamba.+ Kabili Solomone apeele amalambo ya koca ikana limo (1,000) pa ciipailo.+  Mu Gibeone Yehova amoneke+ kuli Solomone mu ciloto+ ubushiku; kabili Lesa atile: “Lomba ifyo ulefwaya nkupeele.”+  Na o Solomone atile: “Imwe mwaliba ne cikuuku nga nshi+ ku mubomfi wenu Davidi tata ukulingana ne fyo aendele na imwe mu cishinka na mu bulungami+ na mu kutambalala kwa mutima; kabili mwatwalilile ukuba ne cikuuku ici icikalamba, ica kuti mwamupeele umwana uwa kwikala pa cipuna cakwe ica bufumu fino cili buno bushiku.+  Nomba, mwe Yehova Lesa wandi, ni mwe mwasonta umubomfi wenu ukuba imfumu, ukupyana Davidi tata, kabili ine ndi mwaice.+ Nshaishiba ifya kuteka.+  Kabili umubomfi wenu ali mu kati ka bantu benu abo mwasala,+ abantu abafula abashingapendwa ku bwingi.+  E ico mupeele umubomfi wenu umutima wa cumfwila pa kuti alepingula+ abantu benu, na pa kuti aleiluka ubusuma no bubi;+ pantu nani uwingapingula+ aba bantu benu abayafya ifi?”+ 10  Awe ici caliweme mu menso ya kwa Yehova, pa mulandu wa kuti Solomone alombele ici cintu.+ 11  Kabili Lesa amwebele ati: “Pantu walomba ici cintu kabili taulombele ukwikala inshiku ishingi nangu ifyuma+ nangu umweo wa balwani bobe, lelo walomba ukuti ube no mucetekanya wa kumfwa imilandu,+ 12  mona! nkacita ukulingana ne fyo walanda.+ Mona! Nkakupeela umutima wa mano kabili uwa mucetekanya,+ ica kuti takwatala akuba uwaba nga iwe, kabili takwakabe uukaba nga iwe na pa numa yobe.+ 13  Kabili ifyo ushilombele na fyo ndekupeela,+ ifyuma+ no bucindami, ica kuti takwakabe uukaba nga iwe, inshiku shobe shonse.+ 14  Kabili nga wakulaenda mu nshila shandi pa kusunga ifipope+ fyandi na mafunde yandi, ifyo na Davidi wiso aendele,+ nkafusha inshiku shobe.”+ 15  Ilyo Solomone ashibwike,+ moneni, cali ciloto. E lyo aile ku Yerusalemu no kwiminina ku cipao+ ca cipangano ica kwa Yehova no kupeela amalambo ya koca no mutuulo wa mutende+ kabili apekanishishe ababomfi+ bakwe bonse umutebeto.+ 16  Pa nshita ilya, abanakashi babili bacilende+ baishile ku mfumu no kwiminina pa ntanshi ya iko.+ 17  E lyo umwanakashi umo atile: “Mwe shikulu,+ ine no yu mwanakashi twikala ing’anda imo, kabili ilyo napaapile, nali nankwe mu ng’anda. 18  Kabili ilyo papitile inshiku shitatu ukutula apo napaapiile, uyu mwanakashi na o alipaapile. Kabili twali pamo. Tamwali umuntu umbi mu ng’anda, twalimo fye babili. 19  E lyo nomba umwana wa uyu mwanakashi alifwile ubushiku, pantu alimwilikishe. 20  E ico alimine pa kati ka bushiku no kubuula umwana wandi ukumufumya apo nali, ninshi umubomfi wenu ali mu tulo, amubikile na pa cifuba cakwe, no mwana wakwe uwafwa e o abikile pa cifuba candi. 21  Ilyo nashibwike ulucelo ukuti ng’onshe+ umwana wandi, moneni, nafwa. Na ine nalimulolekeshe bwino ulucelo, kabili moneni! te mwana wandi uo napaapile.” 22  Lelo umwanakashi umbi aleti: “Awe, uyu umutuntulu e mwana wandi, no wafwa e mwana obe!” Kabili uyu umwanakashi na o aleti: “Awe, uyu uwafwa e mwana obe, no mutuntulu e mwana wandi.” E fyo balelanda pa cinso ca mfumu.+ 23  Awe imfumu yasukile yasosa aiti, ‘Uyu aleti, uyu umutuntulu e mwana wandi, no wafwa e mwana obe!’ no yu aleti, ‘Uyu uwafwa e mwana obe, no mutuntulu e mwana wandi!’” 24  E lyo imfumu yatile:+ “Ndeteleni ulupanga.” Awe baletele ulupanga ku mfumu. 25  Kabili imfumu yatile: “Akanyeni umwana umutuntulu pa kati no kupeela icipimfya cimo kuli umo ne cipimfya cimbi ku munankwe.” 26  E lyo umwanakashi umwine wa mwana umutuntulu aebele imfumu ati (pantu aumfwile ubulanda+ pa mwana wakwe,+ ica kuti atile): “Panono fye mwe shikulu!+ Mupeleni umwana umutuntulu. Mwimwipaya.” Lelo umwanakashi umbi ena aleti: “Tabe umwana wandi nangu umwana obe iyo. Mwakanyeni fye!”+ 27  E lyo imfumu yasosele aiti: “Peni uyu umbi umwana umutuntulu, kabili mwimwipaya. Pantu e nyina.” 28  Awe abena Israele bonse baumfwile imipingwile+ ya mulandu iyo imfumu yapingwile; kabili batendeke ukutiina imfumu,+ pantu bamwene ukuti yali na mano+ ya kwa Lesa aya kupingula umulandu.

Amafutunoti