Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

1 Ishamfumu 19:1-21

19  E lyo Ahabu+ aebele Yesebele+ fyonse ifyo Eliya acitile kabili amwebele fyonse pa fyo aipeye bakasesema bonse ku lupanga.+  Awe Yesebele atumine inkombe kuli Eliya ati: “Balesa bankande,+ kabili balundenapo,+ nga ca kuti mailo ino ine nshita nshakacite umweo obe nge fyo ucitile imyeo ya bakasesema balya bonse!”  Na o alitiinine. E ico alimine no kubutuka ukuti apusushe umweo+ wakwe no kuya ku Beere-sheba,+ umusumba uwali mu Yuda.+ Awe ashile umubomfi wakwe kulya kwine.  Kabili ena aile mu matololo, ubulendo bwa bushiku bumo, asukile afika no kwikala mwi samba lya cimpusa ca cifuti.+ Atendeke no kuilombela ukufwa, ati: “Capwa! Nomba lekeni fye mfwe,+ pantu ine nshili musuma ukucila ifikolwe fyandi.”  Kabili asendeme mwi samba lya cimpusa ca cifuti+ no kupona mu tulo. Kabili, moneni! nomba malaika+ alimukumishe.+ E lyo atile: “Ima, ulye.”  Ilyo aloleshe, moneni, ku mitwe yakwe kwali umukate+ pa mabwe ayakaba no mutondo wa menshi. Na o alalya no kunwa, e lyo asendeme na kabili.  Awe malaika+ wa kwa Yehova alibwelele umuku wa bubili no kumukumya, ati: “Ima, ulye, pantu ulwendo nalukulepela sana.”+  E ico alimine, alya no kunwa. Kabili ifya kulya aliile fyamupeele amaka ya kwenda inshiku amakumi yane (40)+ akasuba no bushiku ukufika ku lupili lwa kwa Lesa wa cine, ku Horebu.+  Kabili kulya aingile mu lucengo,+ ukuti asendame ubushiku mulya. Kabili moneni! icebo ca kwa Yehova caishile kuli ena, camwipwishe no kuti: “Cinshi ulecita kuno, Eliya?”+ 10  Na o atile: “Ninjikatilwa Yehova Lesa wa mabumba ubufuba;+ pantu abana ba kwa Israele nabasha icipangano cenu,+ ifiipailo fyenu nababongolola,+ na bakasesema benu nababepaya ku lupanga,+ kabili nine fye neka nshelepo;+ kabili balemfwaya ukuti banjipaye.”+ 11  Lelo icebo casosele ukuti: “Fuma, keminine pa lupili ku cinso ca kwa Yehova.”+ Kabili, moneni! Yehova alepita,+ no mwela uukalamba kabili uukali walelepaula impili no kutobaula amabwe ayasansuka pa ntanshi ya kwa Yehova.+ (Yehova tali mu mwela.) Na pa numa ya mwela kwali icinkukuma.+ (Yehova tali mu cinkukuma.) 12  Kabili pa numa ya cinkukuma kwali umulilo.+ (Yehova tali mu mulilo.) Na pa numa ya mulilo kwaishile ishiwi ilyanakilila, kabili ilyafuuka.+ 13  Nomba ilyo Eliya aumfwile fye ishiwi, apo pene aifimbile ica kufwala cakwe icaibela ku menso,+ no kufuma, aiminina na pa mwinshi wa lucengo. Kabili, moneni! ishiwi lyaishile kuli ena, aliti: “Cinshi ulecita kuno, Eliya?”+ 14  Na o atile: “Ningumfwila Yehova Lesa wa mabumba ubufuba; pantu abana ba kwa Israele nabasha icipangano cenu,+ ifiipailo fyenu nababongolola, na bakasesema benu nababepaya ku lupanga, kabili ni ne fye neka nshelepo; kabili balemfwaya pa kuti banjipaye.”+ 15  Nomba Yehova amwebele ati: “Kabiye, bwelela ku matololo ya Damaseke;+ kabili usube+ Hasaele+ ukuba imfumu mu Siria. 16  Na Yehu+ umwishikulu wa kwa Nimshi+ umusube ukuba imfumu ya Israele; na Elisha+ mwana Shafati uwa ku Abele-mehola+ umusube ukuba kasesema uwa kukupyana.+ 17  Kabili onse uwafulumuka ku lupanga lwa kwa Hasaele,+ Yehu akamwipaya;+ kabili uwafulumuka ku lupanga lwa kwa Yehu, Elisha akamwipaya.+ 18  Lelo nalishapo aba muli Israele amakana cinelubali (7,000),+ bonse abashapepeleko Baali,+ kabili abashatomweneko+ Baali.” 19  Awe Eliya aile ukufuma kulya, asangile na Elisha mwana Shafati alelima+ ne ng’ombe shibili shibili mu makoli ikumi na yabili (12), kabili ena alelima ne shalenga ikumi na shibili. Awe Eliya alimupalamine no kupoosa pali ena ica kufwala cakwe icaibela.+ 20  Na o ashile ing’ombe ishilume no kubutukila kuli Eliya no kutila: “Lekeni nje ntomone tata na mayo.+ E lyo njise ndemukonka.” Na o amwebele ati: “Kabiye, e lyo ubwele; pantu nga cinshi ncitile kuli iwe?” 21  Awe alibwelele, aleka ukumukonka, ayabuula ne ng’ombe she koli limo, no kutuula ilambo,+ na ku fya kuliminako+ ifya mbao ifyali ku ng’ombe e ko aipikile iminofu ya shiko, no kupeela abantu, na bo baliliile. E lyo aimine, alakonka Eliya, no kulamubombela.+

Amafutunoti