Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

1 Abena Tesalonika 1:1-10

1  Ine ne Paulo pamo na Silbani+ e lyo na Timote+ twalembela imwe mwe ba mu cilonganino ca bena Tesalonika aba-ampana+ na Lesa Shifwe e lyo na Shikulu Yesu Kristu: Tuleti icikuuku ca kwa Lesa no mutende fibe na imwe.+  Lyonse tutootela Lesa ilyo tulemulumbula bonse mu mapepo yesu,+  pantu lyonse twibukisha umulimo+ mubomba pa mulandu wa citetekelo cenu ne fyo mubombesha pa mulandu wa kutemwa kwenu e lyo ne fyo mushipikisha pa mulandu wa kusubila+ Shikulwifwe Yesu Kristu pa ntanshi ya kwa Lesa wesu kabili Shifwe.  Twalishiba, mwe bamunyinefwe abatemwikwa kuli Lesa, ukuti alimusala,+  pantu ilyo twalebila imbila nsuma kuli imwe, tatwalelanda fye amashiwi yeka lelo twali na maka+ no mupashi wa mushilo kabili twalishininkishe icine cine,+ filya fine mwaishiba ifyo twalecita kuli imwe pa kuti tumwafwilishe;+  kabili mwatendeke ukupashanya+ ifwe na Shikulu,+ pantu mwatetekele icebo ca kwa Lesa mu bucushi+ ubwingi pamo no kusekelela ukufuma ku mupashi wa mushilo,+  ica kuti mwaishileba abo abasumina bonse aba mu Makedonia na mu Akaya bengapashanya.  Na kuba, te mu Makedonia na mu Akaya mweka umo mwabila icebo ca kwa Yehova,+ lelo mu ncende shonse icitetekelo+ cenu muli Lesa calisalanganina konse,+ ica kuti tapali ico twingalandapo pali ici.  Pantu abene balashimika pa fyo ifwe intanshi twaingile muli imwe na pa fyo mwa-alukile kuli Lesa ukufuma ku tulubi+ twenu pa kuti mube abasha ba kwa Lesa wa mweo+ kabili uwa cine,+ 10  na pa kuti mulelolela+ Umwana wakwe ukufuma ku muulu,+ uo aimishe ku bafwa,+ e kutila, Yesu, uutupokolola ku bukali ubuleisa.+

Amafutunoti