Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

1 Abena Korinti 16:1-24

16  E ico filya naebele aba mu filonganino fya ku Galatia+ ukupeela umusangulo+ ku ba mushilo,+ e fyo na imwe bene mucite.  Pa bushiku bonse ubwa ntanshi ubwa mulungu, onse alepaatulapo fimo mu ng’anda mu mwakwe no kusunga ukulingana no mo akwatila, ukuti ilyo nkesa kwikaba ukusangula.  Lelo ilyo nkafika, abaume abo mukasuminisha muli bakalata,+ e bo nkatuma ukutwala ubupe bwenu ubwa kwafwilisha ku Yerusalemu.  Awe nga cawamina ine ukuya, bakaya pamo na ine.  Lelo nkesa kuli imwe ilyo nkapita mu Makedonia, pantu ndi no kupita mu Makedonia;+  kabili nalimo nkekala na imwe nelyo ukupwisha fye inshita yonse iya mpepo pamo na imwe, pa kuti imwe mukanshindike+ uko nkaya.  Pantu nshilefwaya ukumumwena fye mu lupita, ico ndesuubila ukwikalako akashita na imwe,+ nga Yehova+ akansuminisha.+  Lelo ndeikala mu Efese+ kukasuke akuba umutebeto wa Pentekoste;  pantu ninkwata ishuko ilikalamba* ilya kuti mombeshe,+ lelo kuli abengi abalekaanya. 10  Nomba Timote+ nga aisa uko, mukamupokelele bwino pa kuti ekaba no mwenso, pantu alebomba umulimo wa kwa Yehova,+ ifyo na ine ndebomba. 11  E ico, umuntu nangu umo emusuula.+ Lelo mukamushindike, ukuti akese kuli ine, pantu ine na ba bwananyina tulemulolela. 12  Awe Apolo+ munyinefwe, nalimupapaatile nga nshi ukuti ese ku mwenu pamo na ba bwananyina, lelo umwine talefwaya ukwisa ino nshita; lelo akesa ilyo akamona inshita isuma. 13  Beni abalola,+ iminineni ndi mu citetekelo,+ mube abashipa nga baume,+ koseni.+ 14  Lekeni fyonse ifyo mulecita ficitilwe mu kutemwa.+ 15  Awe ndemukonkomesha, mwe bamunyinane: Mwalishiba ukuti aba mu ng’anda ya kwa Stefana e fisabo fyabalilepo ukupya+ mu Akaya kabili bali-ipeela nga nshi mu kubombela aba mushilo.+ 16  Ndemupapaata ukuti na imwe munakile ababa ifi na bonse abalebombela pamo na imwe no kucucutika.+ 17  Awe ndi ne nsansa pa kumona ukuti Stefana,+ Fortunati na Akaiki nabesa, pantu bamwimininako mwe bashilipo. 18  Awe nabasansamusha nga nshi umutima+ wandi pamo no wenu. E ico cindikeni ababa ifi.+ 19  Bamunyinefwe mu filonganino fya ku Asia* bamuposha.+ Akula na Priska* pamo na bonse abalonganina mu ng’anda+ yabo bamuposha nga nshi muli Shikulu. 20  Bamunyinefwe bonse bamuposha. Muposhanye mu kutomona kwa mushilo.+ 21  Ine, ne Paulo, nalemba no kuboko kwandi aya mashiwi ya kuposha.+ 22  Umuntu nga tatemwa Shikulu, natiipwe.+ Mwe Shikulu, iseni!+ 23  Icikuuku ca kwa Shikulu Yesu cibe na imwe. 24  Ukutemwa kwandi kube na imwe bonse muli Kristu Yesu.

Amafutunoti

Mu ciGriki paba ati, “umwinshi uukalamba nawisuka.”
Iyi Asia citungu ca mu Buteko bwa Roma.
Ishina lyakwe limbi ni Prisila.