1 Abena Korinti 13:1-13

13  Nga nalandila mu ndimi+ sha bantu ne sha bamalaika lelo ukutemwa nshakwata, ninshi ndi fye kwati cela ca mukuba icilelilalila fye nelyo nga malimba ya nyenjele.+  Kabili nga nalikwata ica bupe ca kusesema,+ nangu nga nalishiba ifya nkama+ ya kwa Lesa fyonse no kwishiba ifingi,+ kabili nga nalikwate citetekelo cakosa ica kuti kuti nasesha ne mpili,+ lelo ukutemwa nshakwata, ninshi tapali ico ndi.+  Kabili nga napeela fyonse ifyo nakwata ku kuliishishamo bambi,+ nangu nga naipeela ne mwine ukuti banjipaye,+ pa kuti njitakishe, lelo ukutemwa nshakwata,+ te ca kwafwa kuli ine nakalya.  Mu kutemwa+ mwaba ukushishimisha+ ne cikuuku.+ Mu kutemwa tamwaba ubufuba,+ tamwaba ukuitakisha,+ nangu ukuituumika.+  Mu kutemwa tamwaba ukucita ifishayana,+ tamwaba ukucita ifya kuisekesha,+ tamwaba ukukalifiwa.+ Tamwaba ukusunga ifilubo.+  Tamwaba ukusekelela pa fishilungeme,+ lelo mwaba ukusekelela pa cine.+  Ukutemwa kulasuulako+ ku fya bubifi fyonse, kusumina fyonse,+ kusuubila fyonse,+ kushipikisha fyonse.+  Ukutemwa takupwa.+ Lelo nangu kube ica bupe ca kusesema, nangu ica kulandila mu ndimi, nangu ica bupe ca kwishiba ifintu mu cipesha amano, fyonse ifi fikapwa.+  Pantu tatwaishiba+ fyonse kabili tatusesema fyonse;+ 10  lelo ilyo tukeshiba fyonse,+ kabili ilyo tukasesema fyonse, ifi ifya lubali fikapwa. 11  Ilyo nali umwaice, nalelanda ngo mwaice, naletontonkanya ngo mwaice, nalepelulula ngo mwaice; lelo nomba ndi mukalamba,+ nalileka ifya bwaice. 12  Pantu pali nomba tumwena mu cilola ca cela icishilenga ifintu ukumonekesha,+ lelo pali ilya nshita cikaba kwati tulemonana icinso ne cinso.+ Pali ndakai nshaishiba fyonse, lelo pali ilya nshita nkeshiba bwino bwino nga filya fine fye Lesa anjishiba bwino.+ 13  Awe, nomba, kwashala icitetekelo, isubilo, ukutemwa, ifi fitatu; lelo icacilapo pali ifi fyonse kutemwa.+

Amafutunoti