Mu lupwa ululi lonse kuti mwaba insansa. Muli ino vidio nabalanda pali broshuwa itila Mu Lupwa Lwenu Kuti Mwaba Insansa.