Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Tulepokelela Abeni

Tulepokelela Abeni
SALENI

Kopololeni:

 1. 1. Kuti twabetako ku fya kulya.

  Nangu ukwangalila pamo.

  Yehova e utupeela Ifintu fyonse.

  E co ifwe bonse

  (KORASI)

  Natulepokelela Abeni.

  Tupashanye Lesa

  Uushaba na kapatulula.

  Uku e kutemwa.

 2. 2. Amayanda Twakwata ni Lesa ’watupeela.

  Kuti cawama ukusungako bambi.

  Tukaba ne nsansa nga tuleafwa bambi.

  E bwina kristu.

  (KORASI)

  Natulepokelela abeni.

  Tupashanye Lesa

  Uushaba na kapatulula.

  Uku e kutemwa.

  (ICIKOMO CA KULEKELESHA)

  Ilyo kwaba amasanso

  Bamo bashala fye

  Ukwabula

  Nangu kamo.

  Kuti cawama nga twabapeelako umo bengekalako.

  Natulebafwa.

  (KORASI)

  Natulepokelela abeni.

  Tupashanye Lesa

  Uushaba na kapatulula.

  Uku e kutemwa.

  Uku e kutemwa

  Tutemwa banensu.