Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Icifulo Icikalenga Mulecindikwa

Icifulo Icikalenga Mulecindikwa
SALENI

Kopololeni:

 1. 1. Yehova kalenga wa myulu,

  Ne sonde ni mwe mwabumba.

  Imyulu taimukumana,

  Ukubikako ne sonde.

  Lelo mutupeelo mupashi,

  Uulenga twikatane.

  Nga twaipeelesho kubomba,

  Mulaba ne nsansa nga nshi.

  (ICIKOMO CA PA KATI)

  Ni mwe mwatupeela

  Fyonse ifyo twakwata.

  Fyonse fyo twamupeela,

  Fyafuma kuli ’mwe.

  (KORASI)

  Tulemutasha mwe Yehova

  Mu lwimbo ulu twaimba.

  Mwalitwafwo kukuule Ng’anda,

  Pa kuti mukacindikwe.

 2. 2. Yehova mwalishibe ati

  Twalekabile cikuulwa,

  Icakwafwa abantu benu

  No kwafwa abantu bambi.

  Muletupaala mwe Yehova

  Ici cifulo citwafwe

  Ukulabomba umulimo

  Umwana wenu atupa.

  (ICIKOMO CA KULEKELESHA)

  Fyonse ifisuma,

  Fifuma kuli imwe.

  E co mwalilingo

  Kumupeele fisuma.

  (KORASI)

  Tulemutasha mwe Yehova

  Mu lwimbo ulu twaimba.

  Mwalitwafwo kukuule Ng’anda,

  Pa kuti mukacindikwe.