SALENI
Amashiwi
Icikope

(AbaHebere 10:24, 25)

 1. 1. Twalongana mwe Yehova;

  Umfweni pepo lyesu.

  Pali kuno kulongana,

  Twalomba umupashi.

 2. 2. Twafweni mwe Shikulwifwe,

  Tube basanguluka.

  Tufundeni ukutemwa

  Ne fya kubile mbila.

 3. 3. Tupaaleni tulongane

  Umutende mwe Lesa.

  Ifyo twalacita fyonse

  Filenge mucindikwe.