SALENI
Amashiwi
Icikope

(Amalumbo 98:1)

 1. 1. Ulu lwimbo, lwimbo ulwa kucimfya;

  Tulumbanya Uwa Maka Yonse.

  Lwimbo lupya ulupeele subilo.

  Seni twimbe lwimbo lwa Bufumu:

  (KORASI)

  ‘Natupepe Lesa wesu,

  Tubilishe Kristu Mfumu.

  Sambilileni lwimbo lwa Bufumu,

  Fukameni, no kulumba Lesa.’

 2. 2. Ilyo twimba, tubilisho Bufumu.

  Kristu Yesu aleteke calo.

  Nombo luko ulupya lwalipangwa,

  Lukateka capamo na Kristu:

  (KORASI)

  ‘Natupepe Lesa wesu,

  Tubilishe Kristu Mfumu.

  Sambilileni lwimbo lwa Bufumu,

  Fukameni, no kulumba Lesa.’

 3. 3. Ulu lwimbo, bafuuka e beshiba.

  Amashiwi yabamo yasuma.

  Abengi mu calo balilwishiba,

  Balebako abantu na bambi:

  (KORASI)

  ‘Natupepe Lesa wesu,

  Tubilishe Kristu Mfumu.

  Sambilileni lwimbo lwa Bufumu,

  Fukameni, no kulumba Lesa.’