SALENI
Amashiwi
Icikope

(Luka 16:16)

 1. 1. Babomfi ba kwa Lesa balishipa.

  Balabila imbila nsuma ku bantu

  Nangu Satana abalwishe,

  Yehova alabapeela amaka.

  (KORASI)

  Mwilabwelele numa mwe Nte shashipa!

  Sekeleleni pa kubombela Lesa!

  Bileni kuti Lesa nomba line fye,

  Ali no kulete calo cipya.

 2. 2. Fwe babomfi ba kwa Yehova Lesa

  Tatufwayo kusekesha ba pa calo.

  Tatufwaya no kukowela,

  Tufwaya ukuba aba kaele.

  (KORASI)

  Mwilabwelele numa mwe Nte shashipa!

  Sekeleleni pa kubombela Lesa!

  Bileni kuti Lesa nomba line fye,

  Ali no kulete calo cipya.

 3. 3. Abengi tabafwaya Ubufumu;

  Balapontela ne shina lya kwa Lesa.

  Ifwe natulelicindika,

  No kulasambilishako abantu.

  (KORASI)

  Mwilabwelele numa mwe Nte shashipa!

  Sekeleleni pa kubombela Lesa!

  Bileni kuti Lesa nomba line fye,

  Ali no kulete calo cipya.