SALENI
Amashiwi
Icikope

(1 Abena Tesalonika 5:17)

 1. 1. Natulepepa kuli Yehova,

  Pantu alomfwa mapepo yesu.

  Natumwebe fyonse fitucusha.

  Akatwafwa pantu wa cishinka.

  Natulepepa lyonse.

 2. 2. Natulepepa kuli Yehova,

  No kulombo kuti atwelele.

  Natuyebelele membu shesu.

  Ni Kabumba wesu akatwafwa.

  Natulepepa lyonse.

 3. 3. Natulepepa kuli Yehova,

  Lintu twaponenwa na macushi.

  Tulemulombo kuti atwafwe;

  Tumutetekele, twilatiina.

  Natulepepa lyonse.