SALENI
Amashiwi
Icikope

(Mateo 22:37)

 1. 1. Mwe Yehova Jah Mulopwe,

  Nalimutemwa, ndamumfwila.

  Ni mwe naipeeleshako;

  Lyonse ni mwe nkalabombela.

  Ndakonka amafunde yenu;

  Pantu naliyatemwisha!

  (KORASI)

  Mwe Yehova calilinga

  Ukulapepa imwe mweka.

 2. 2. Mwe Lesa ifyo mwabumba,

  Fyonse fye filamulumbanya.

  Na ine nkalamutasha,

  Nakulabile shina lyenu.

  Nakulamubombela lyonse

  No kuba uwacishinka.

  (KORASI)

  Mwe Yehova calilinga

  Ukulapepa imwe mweka.