SALENI
Amashiwi
Icikope

(Amalumbo 26)

 1. 1. Mpinguleni mwe Yehova Lesa.

  Moneni fyo ine namutetekela.

  Mu nceeceete kabili munjeshe;

  Mungwamyo mutima pa kuti mumpaale.

  (KORASI)

  Mwe Yehova ine nshakaleke

  ’Kubo wa kaele inshiku shonse fye.

 2. 2. Nshikala na bantu aba bufi.

  Napato lukuta lwa bapate cine.

  Mwinjipaila pamo na bantu

  Bamafisakanwa e lyo na bankalwe.

  (KORASI)

  Mwe Yehova ine nshakaleke

  ’Kubo wa kaele inshiku shonse fye.

 3. 3. Nalitemwa itempele lyenu,

  No kupepa kwenu ukwasanguluka.

  Nkalashinguluke ciipailo,

  Pa kutila bonse bomfwe fyo ndetasha.

  (KORASI)

  Mwe Yehova ine nshakaleke

  ’Kubo wa kaele inshiku shonse fye.

(Moneni na Amalu. 25:2.)