SALENI
Amashiwi
Icikope

(AbaHebere 6:10)

 1. 1. Limo fintu filafya,

  Kuti waloosha no kuloosha.

  Lelo lyonse nsosa ’ti,

  “Ubumi te bwa fye.”

  (KORASI)

  Apo Yehova Lesa

  Alilungama, takalabe

  Fyonse fyo mubombela.

  E co takandekeleshe.

  Lesa ’lampeela fyonse

  kabili alancingilila.

  Lesa wandi e munandi,

  E mufyashi.

 2. 2. Pali nomba ninkota,

  Nshiku sha kucula shaliisa.

  Lelo nasubila ’ti,

  Calo cikawama.

  (KORASI)

  Apo Yehova Lesa

  Alilungama, takalabe

  Fyonse fyo mubombela.

  E co takandekeleshe.

  Lesa ’lampeela fyonse

  kabili alancingilila.

  Lesa wandi e munandi,

  E mufyashi.

(Moneni na Amalu. 71:17, 18.)