SALENI
Amashiwi
Icikope

(Abena Roma 8:19)

 1. 1. Nomba line Lesa wesu

  Alasokolola

  Abantu abo asala

  ’Kuteka na Kristu.

  (KORASI)

  Abana aba kwa Lesa

  Bakasokololwa

  Capamo na Kristu Yesu,

  No kuteka nankwe.

 2. 2. Abasubwa ’bashalapo

  Bali no kubeta.

  Imfumu iya shamfumu,

  ’Kabalonganika.

  (KORASI)

  Abana aba kwa Lesa

  Bakasokololwa

  Capamo na Kristu Yesu,

  No kuteka nankwe.

  (ICIKOMO CA KULEKELESHA)

  Pamo nankwe, bakacimfya

  Pa Armagedone.

  Iyi nkondo nga yapita

  Kukaba ubwinga.

  (KORASI)

  Abana aba kwa Lesa

  Bakasokololwa

  Capamo na Kristu Yesu,

  No kuteka nankwe.