Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ULWIMBO 139

Elenganyeni Ukuti E ko Muli Ilyo Fyonse Fyalengwa Ifipya

Select an Audio Recording
Elenganyeni Ukuti E ko Muli Ilyo Fyonse Fyalengwa Ifipya
SALENI
Amashiwi
Icikope

(Ukusokolola 21:1-5)

 1. 1. Elenganya ukutila

  Tuli bonse mu calo icipya.

  Tontonkanya ’fyo cikaba,

  Ilyo tukaba abantungwa.

  Tamwakabe ababifi;

  Pantu Lesa akalateka.

  Ilyo ifintu fikalengwe fipya,

  Tukembo lwimbo

  lwa kulumba Yehova:

  (KORASI)

  “Mwe Lesa wesu, ala mwabomba!

  Umwana wenu nawamye fintu.

  Tulemulumbanya muli ulu lwimbo;

  Ubukata no mucinshi fyonse fyenu.”

 2.  2. Elenganya na kabili;

  Tuli bonse mu calo icipya.

  Fintu fyonse ifiliko

  Tafiletuletelo mwenso.

  Amalayo ya kwa Lesa

  Nayafikilishiwa yonse.

  Nomba alabuusha bonse abafwa;

  Twalaimbila pamo

  nabo ’lu lwimbo:

  (KORASI)

  “Mwe Lesa wesu, ala mwabomba!

  Umwana wenu nawamye fintu.

  Tulemulumbanya muli ulu lwimbo;

  Ubukata no mucinshi fyonse fyenu.”