SALENI
Amashiwi
Icikope

(Amapinda 27:11)

 1. 1. Balumendo na bakashana

  ng’umfweni.

  Pa kuti mulwani

  wandi akamone

  Ati mumombela

  mu kuitemenwa;

  Na bonse bakamona

  ’ti muli bandi.

  (KORASI)

  Bana bandi, beni na mano

  No kulenga mbe ne nsansa.

  Bonse beshibe ukutila

  Munumbanya fye mwe bene.

 2. 2. Mulesekelele

  ’lyo mulemombela.

  Nangu mwalufyanya

  kuti namwelela.

  Nangu mubipilwe

  ’lyo bambi babifya,

  Ishibeni ukuti

  nalimutemwa.

  (KORASI)

  Bana bandi, beni na mano

  No kulenga mbe ne nsansa.

  Bonse beshibe ukutila

  Munumbanya fye mwe bene.