SALENI
Amashiwi
Icikope

(Ukufuma 34:6, 7)

 1. 1. Lesa Mukulu, Yehova Shifwe,

  Mwalingo kulumbanya,

  Muli bamulinganya.

  Muli ba maka, muli ba mano

  Mwaliba no kutemwa.

 2. 2. Ni mwe Kabumba uwa cikuuku,

  Mulatusakamana

  No kututungulula!

  Mulakutika mapepo yesu,

  Lyonse fye mulatwafwa.

 3. 3. Bamalaika, na fwe bantunse

  Tukatwalilila fye

  Ukulamulumbanya.

  Lesa Mukulu, Yehova Shifwe,

  Twamutootela nga nshi.