Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Imilandu ya mu Filye ne Nsambu sha Bantu

Bakapokola mu Russia Baikata ba Nte na Bambi pa Numa ya Kubengilila mu Mayanda

Abalashi ba buteko bwa Russia balitendeka ukwikata Inte sha kwa Yehova no kubakaka pa mulandu wa kupepa Lesa.

Bakapokola mu Russia Baikata ba Nte na Bambi pa Numa ya Kubengilila mu Mayanda

Abalashi ba buteko bwa Russia balitendeka ukwikata Inte sha kwa Yehova no kubakaka pa mulandu wa kupepa Lesa.

Inte sha kwa Yehova abo Bakaka pa Mulandu wa Citetekelo Cabo—Ukulingana ne Ncende

Ifyalo uko bakaka Inte sha kwa Yehova, limo balabacusha icabipisha pa mulandu fye wa kucita ifyo basuminamo no kubomfya insambu isho umuntu onse akwata.

RUSSIA

Icilye ca Oryol Cakutika ku Bunte mu Mulandu wa ba Dennis Christensen pa Muku wa Kubalilapo

Ba Dennis Christensen balibabika mu cifungo ukwabula ukubalubulwisha ukutula mu May 2017. Nga babasanga no mulandu bakabakaka imyaka pa kati ka 6 ukushinta ku 10 pa mulandu fye wa kupepa.

RUSSIA

Ubuteko bwa Calo ca Russia Bwatendeka Ukucusha Inte sha kwa Yehova

Pali ino nshita ubuteko nabuleka ukulwisha utubungwe twalembeshiwa mwi funde utwa Nte sha kwa Yehova kabili butendeke kucusha ba Nte pa kuti belapepa.

ERITREA

Ba Nte Babili Abakalamba Bafwila mu Cifungo mu Calo ca Eritrea

Ba Habtemichael Tesfamariam na ba Habtemichael Mekonen bafwila mu cifungo ca Mai Serwa ku kutampa kwa mwaka wa 2018. Bonse babili balibafyengele no kubakaka pa mulandu ne fyo basuminamo kabili balicula mu cifungo mupepi ne myaka 10.

TURKMENISTAN

Ubuteko bwa Turkmenistan Bulekala pa Nsambu Abantu Bakwata Isha Kukonka Ifyo Kampingu Ilebeba

Inte sha kwa Yehova babili balibakaka pa mulandu wa kukaana ukwingila ubushila pa mulandu wa fyo basuminamo. Ubuteko bwa Turkmenistan na ino ine nshita tabupeela abantu insambu sha kucita ifyo kampingu ilebeba kabili tayabikako ne milimo imbi iya buteko iishili ya bushilika.

SOUTH KOREA

Ifilye fya ku South Korea Filefwaya Ifya Kwafwa Abakaana Ukwingila Ubushilika pa Mulandu wa Kampingu

Ifilye fya ku south korea filefwaya inshila iya kwafwilamo abakaana ukwingila ubushilika pa mulandu wa kampingu ucila fye ukubabika mu cifungo.

SOUTH KOREA

Ba Nte mu South Korea Balelomba Ubuteko: Ukubombela pa Mulandu wa Bakaana Ukwingila Ubushilika pa Mulandu wa Kampingu Yabo

Ba Nte balelola ilyo abalashi ba buteko balepituluka mu fyo bengapwisha ubwafya bwa kukaka abakaana ukwingila ubushilika pa mulandu wa kuti kampingu yabo taibasuminisha.

ARMENIA

Ifyo Ubuteko bwa Armenia Bwalekele Ukwikala pa Nsambu sha Bantu Isha Kukanaingila Ubushilika

Ifyo imilandu shalepingulwa mu calo ca Armenia filanga fye ukuti ifyo icilye ca ECHR capingwile imilandu fyalilengele ubu ubuteko ukwaluka mu fyo bwalecita umuntu nga akaana ukwingila ubushilika.

SOUTH KOREA

Bushe South Korea Ikapeela Abantu Ubuntungwa bwa Kucita Ifyo Kampingu Yabo Ilebeba?

Seon-hyeok Kim, Inte ya kwa Yehova kabili uwakeene ukuba umushilika, bamupingwile ukuti tali na mulandu wa kukaana ubushilika. Mulandu nshi icilye cayalwilile ifyo icilye cimbi capingwile no kubakaka?

RUSSIA

Ubuteko bwa Russia Bwaisala JW.ORG, Webusaiti ya Nte sha kwa Yehova

Abalashi ba buteko baletila mulandu wa kukakilwapo ukubomfya nelyo ukwebako bambi ukubomfya jw.org mu Russia. Ifi baisala webusaiti ninshi tapali uwingabelenga Baibolo ne mpapulo ishilanda pali Baibolo pa jw.org.