Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

WATCHTOWER LIBRARY

Ukubikamo Ifipya mu Watchtower Library

Ukubikamo Ifipya mu Watchtower Library

Watchtower Library baipanga mu musango wa kuti nga mulefwaya kuti iine yeka yaibikilamo ifipya, nelyo kuti mwaibikilamo mwe bene ifipya.

Ibikeni apa Kuti Iine Ileibikilamo Ifipya

Ifi ifili pe samba e fyo mufwile ukucita pa kuti Watchtower Library ileibikilamo iine impapulo ishipya.

  1. Nga mwaisula Watchtower Library tinikeni apaleti Ifilimo e lyo mutinike apaleti Ukwalula pa kuti musale ifyo mulefwaya ukwalula.

  2. Akabokoshi kakwalwilamo nga kaisuka, saleni apaleti Ileikopolwela iine ifipya ifyo babikilemo.

  3. Nga kuli ifipya ifyo babikilemo, bakulamweba ukukopolwelamo ifipya ifyo babikilemo. Tinikeni apaleti Yes pa kuti Watchtower Library itendeke ukukopolola kabili no kubika ifipya ifyo babikilemo.

Nga Mulefwaya Ukuibikilamo mwe Bene Ifipya

Kuti mwaibikilamo mwe bene ifipya mu Watchtower Library. Pa kuti mukwate ifipya, ipangileni mwe bene ukubomfya Watchtower Library iikwete kale ifipya nelyo kuti mwakopolola ifipya nga mwatinika apaleti kopololeni pali lino line ibula.

Ipangileni mwe Bene Ifipya

Ifi fili pe samba e fyo mufwile ukucita pa kuipangila mwe bene ifipya:

  1. Nga mwaisula Watchtower Library, tinikeni apaleti Ifya Kubomfya e lyo mutinike apaleti Bikeni Ifipya mwe Bene kabili saleni apaleti Pangeni Umwakwikala Ifipya.

  2. Nga mwatinika apaleti pangeni umwakwikala ifipya kuti mwasala mwe bene umo mwingafibika pa kompyuta yenu, e lyo mutinike apaleti Save. Watchtower Library yalapanga ifipya ifyalaba mu “.updatepkg”.

Kopololeni Ifipya

Pa kuti mumone nga ca kuti ifipya e mo fili mu lulimi lwenu tinikeni apaleti kopololeni. Nga ca kuti e mo fili, citeni ifyo balamweba pa kuti musunge ifipya pa kompyuta yenu.

Bikenimo Ifipya

Pa kuibikilamo ifipya mu Watchtower Library, ifi fili pe samba e fyo mufwile ukucita:

  1. Nga mwaisula Watchtower Library, tinikeni apaleti Ifya Kubomfya e lyo mutinike apaleti Bikeni Ifipya mwe Bene, kabili tinikeni apaleti Bomfyeni Ifipya.

  2. Nga mwatinika apaleti bomfyeni ifipya, mu kabokoshi kalaisuka fwayeni uko musungiile ifipya ifili mu “.updatepkg”. Saleni ifyo mulefwaya kabili tinikeni apaleti Open pa kuti mu Watchtower Library yenu mubikemo ifipya.