Tinikeni pa kuti muye ku filimo

IFINGAFWA INDUPWA

Ifyo Mwingafwa Umwana Wenu pa Kuti Alecita bwino ku Sukulu

Ifyo Mwingafwa Umwana Wenu pa Kuti Alecita bwino ku Sukulu

Umwana wenu tabikako amano ku sukulu, kabili tafwaya ukulemba nga bakafundisha babapeela ifya kulembela ku ng’anda, kabili tafwaya no kubelenga. Finshi ficitika umwana nga ali ifi? Alatendeka ukupona amashindano kabili alapata isukulu. Kuti mwayafwa shani umwana wenu ukulapita amashindano?

 Ifyo mufwile ukwishiba

Ukupeela umwana ifya kucita ifingi kulalenga ifintu fyabipilako. Ukufushisha umwana ifya kucita kuti kwalenga alasakamikwa sana pe sukulu na pa ng’anda! Ici kuti calenga alabepa, alafisa nga taliile bwino ifyo bacibapeela ukulemba ku sukulu, kuti alaisainina na pali lipoti kardi ya ku sukulu, kabili kuti alalofwa na ku sukulu. Ubwafya ukuti bwakulilako fye.

Ukupeela umwana ifilambu te kuti kwafwe umwana. Ba Andrew, abafyashi batile: “Twalepeela umwana wesu umwanakashi ifilambu pantu twalefwaya ukumukoselesha ukuti alebombesha ku sukulu. Nomba nga taliile bwino pa mashindano, aleumfwa sana ububi ukuti tapoke icilambu ukucila ukumfwa ububi ukuti napona.”

Ukulapeela bakafundisha umulandu te kuti kwafwe umwana. Umwana wenu kuti alamona kwati talingile ukubombesha pa kuti alepita amashindano. Na kabili kuti alamona kwati caliba fye bwino ukupeela bambi umulandu pa fyo ashicitile bwino kabili kuti alafwaya abantu bambi ebo balemupwishishako amafya yakwe. Mu mashiwi yambi, umwana wenu te kuti asambilile ifingamwafwa nga akula, e kutila ukulasumina nga nalufyanya.

 Ifyo mwingacita

Muleilama. Nga mwakalipa, mwilanda no mwana wenu pa fyo aliile pa mashindano. Ba Brett, abafyashi abaume batile: “Ine no mwina mwandi twalimona ukuti cilawama ukulanda no mwana ninshi na muteka imitima kabili ukulanda cikuuku cikuuku.”

Ishinte lye funde: “Umuntu onse abe uwayanguka ukumfwa, uukokola ukulanda, uukokola ukukalipa.”—Yakobo 1:19.

Ishibeni icilengele ubo bwafya. Ilingi line ifilenga umwana elacita bwino ku sukulu, ku mucusha ku banankwe, kumutwala pa masukulu ayalekanalekana, mwenso wa kulemba amashindano, amafya mu lupwa, ukukanalaala sana, ukukanatantika bwino ifya kucita, e lyo no kulafilwa ukubika amano ku fyo alecita. Mwilamona kwati umwana wenu munang’ani fye.

Ishinte lye funde: Uwaba no kushilimuka mu fintu akasanga ubusuma.”Amapinda 16:20.

Mulecita ifingalenga cayangukila umwana ukulabelenga no kusambilila. Mutantikileni ilyo engalemba ifyo babapeele ukulembela ku ng’anda nelyo engalabelenga. Mufwaileni icifulo uko engalalembela ifyo bamupeele ku sukulu ukushili ifingamupumfyanya (pamo nga TV na foni). Akanyeni inshita alepoosa ukulemba ifya ku sukulu pa kuti talepoosa sana inshita iikalamba alelemba fye, ici kuti camwafwa ukulabika amano ku fyo alecita. Ba Hector abena Germany, batile: “Nga kwashala panono ukuti umwana alembe amashindano, tulapitulakako nankwe cila bushiku mu cifulo ca kulolela mpaka inshita yapwa iya kuti umwana aye mu kulemba amashindano.”

Ishinte lye funde: “Icintu conse calikwata inshita ya ciko.”Lukala Milandu 3:1.

Mulecita ifingalenga umwana atemwa ukusambilila. Umwana wenu nga aishiba ubusuma bwe sukulu pali ino ine nshita, akulafwaya sana ukusambilila. Ku ca kumwenako, insamushi kuti shamwafwa ukulapanga ifyo akulabomfya indalama isho akwata.

Ishinte lye funde: “Nonka amano, nonka umucetekanya. . . . Uyacindamike sana.”Amapinda 4:5, 8.

Esheniko ifi: Muleyafwa umwana ukulemba ifyo bamupeela ukulembela ku ng’anda, lelo mwilamulembelako. Ba Andrew batile: “Umwana wesu umwanakashi aleleka tulemweba fye fyonse ifya kulemba kabili ena talesanshapo pa fyo twalelanda.” Sambilisheni umwana ukulailembela umwine nga bamupa ifya kucita kuli bakafundisha.