Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Ifya Kukusha Imisepela

Ukulanshanya

Ifya Kucita nga Umwana Wenu Alesakamikwa Sana

Abakashana abengi balapeshiwa amano nga bamona ifyo umubili waluka ilyo baleya balekula. Bushe abafyashi kuti ba-afwa shani abana babo pa kuti belasakamana sana?

Ukusalapula no Kusambilisha

Ifyo Mwingafwa Umwana Wenu pa Kuti Alecita bwino ku Sukulu

Moneni ifingamwafwa ukwishiba ifilelenga umwana wenu alefilwa ukucita bwino ku sukulu ne fyo mwingamukoselesha.

Ifya Kulanshanya no Mwana pa fya Kutumishanya Amashiwi ne Fikope fye Shiku pa Foni

Tekwesha ukulolela mpaka umwana wenu umusepela akwata ubu bwafya. Lanshanyeni amafya engakwata nga alecita ifyo.