Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Kuti Nacita Shani pa Kuti Abafyashi Bandi Balencetekela?

Kuti Nacita Shani pa Kuti Abafyashi Bandi Balencetekela?

Ifyo ulingile ukucita

Tontonkanya pali ici: Bushe ifyo ucita filalenga abafyashi bobe ukukanakucetekela?

Ku ca kumwenako, Paulo alembele ati: “Tufwaya ukuba aba cishinka muli fyonse.” (AbaHebere 13:18) Yipushe ati, ‘Bushe abafyashi bandi nga banjipusha uko naciya ne fyo nacilacita, ndabeba icishinka?’

Sala ishina muli ili ilyashi lya cine.

Lori Beverly

Lori atile

Naletumina umulumendo amameseji pa kompyuta mu bumfisolo. Ilyo abafyashi bandi baishibe, balinkenye. Nabebele ukuti naleka, lelo nshalekele. Nalikonkenyepo ukucite co pa mwaka umo. Nga namutumina, abafyashi bandi baleishiba, kabili nalelomba ubwelelo no kubeba ati naleka, lelo nshaleleka. Basukile baleka ukuncetekela muli fyonse!

Bati cinshi calengele abafyashi ba kwa Lori ukuleka ukumucetekela?

Nga ni we wali umufyashi wa kwa Lori, nga wacitile shani, kabili mulandu nshi wa-asukila ifyo?

Ilyo abafyashi ba kwa Lori balandile nankwe pali bulya bwafya, pa muku wa kubalilapo fye, finshi aalingile ukucita?

Beverly atile

Abafyashi bandi tabancetekeele, baishibe ukuti nalitemenwe abalumendo. Nomba nalishiba icalengele. Nalibeleshenye sana na balumendo babili abancilileko imyaka ibili. Kabili nalelanda nabo inshita iikalamba pa foni, na lintu tuli ne fibusa fimbi, nga e po bali, e bo nalelanda fye nabo. Abafyashi bandi balimpokele foni pa mweshi umo, kabili balindeseshe ukuya ukuli konse ukwaleba aba balumendo.

Nga ni we wali umufyashi wa kwa Beverly, nga wacitile shani, kabili mulandu nshi wa-asukila ifyo?

Bushe kuti watila filya abafyashi ba kwa Beverly bacitile balimufyengele? Nga watila, ee, mulandu nshi wasosela ifyo?

Finshi Beverly aali no kucita pa kutila abafyashi bakwe bamucetekele na kabili?

Ifingalenga Bakucetekele na Kabili

Ifyo wingacita

Ukukula ukufika pa bukalamba na pa kucetekelwa, kwaba nga ukunina amatabo, ayo tunina panono panono mu bwaice bwesu

Ica kubalilapo, ulingile ukwishiba umo abafyashi bobe bashikucetekela.

 • Ukubwela bwangu pa ng’anda

 • Ukucita ifyo nalaya

 • Ukusunga inshita

 • Ukubomfya bwino indalama

 • Ukupwisha imilimo pa ng’anda

 • Ukuibuukila fye, ukwabula ukumbuusha

 • Ukusunga umo ndala umwa busaka

 • Ukulanda icine

 • Ukubomfya bwino foni nelyo kompyuta

 • Ukusumina nga nalufyanya no kulomba ubwelelo

 • Fimbi

Ica bubili, panga ifyo wakulacita. Yebe ukuti wakulakonka ifyo abafyashi bafwaya mu fyo twalandapo. Konka filya Baibolo itila: ‘Fuula ubuntu bwa kale ubwalingana ne mibele yobe iya kale.’ (Abena Efese 4:22) Nga ulecita ifi, abantu bonse ukubikako fye na bafyashi bobe bakamona ukulunduluka kobe.—1 Timote 4:15.

Ica butatu, eba abafyashi bobe pa fyo upangile ukulacita. Ukucila ukulailishanya ukuti bafwile fye ukukucetekela, bepushe mu mucinshi ifyo bengatemwa ukuti ulecita pa kuti bakucetekele.

Tulekucinkulako ukuti: Wilaenekela abafyashi bobe ukukucetekela apo pene. Limbi kuti bafwaya ukushininkisha ukuti ukalacita ifyo walaya. Ulecita ifingalenga bakucetekela. Umuye nshiku, bakakucetekela no kulakusuminisha ukucita ifyo ulefwaya. E fyo na Beverly, uo tulandilepo acitile. Atile: “Pa kutila fye abafyashi bakucetekele palapita inshita itali ukucila iipitapo pa kuleka ukukucekela.” Alandile no kuti, “Pali ino nshita balitampa ukuncetekela, ne co cilandetela insansa!”

Icishinka ca kuti: Nga ulekonka ifyo bafwaya, e lyo bengakucetekela sana.