Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

FINSHI BAIBOLO ISAMBILISHA?

Bushe Lesa Aba Shani?​—Ulubali 2

Ishibeni ico cacindamina ukwishiba ishina lya kwa Lesa e lyo no kulalibomfya. Pulinteni PDF no kwasuka amepusho.

Amalyashi Yambi Ayali Muli Ici Cipande

Abafwa Baba Kwi? (Ulubali 2)

Bushe Lesa atupangile ukuti inshita imo nga yafika tulefwa?

Bushe Tuleikala mu “Nshiku sha Kulekelesha”? (Ulubali 2)

Baibolo yalilandapo pa fisuma ifikalacitika mu nshiku sha kulekelesha.

Isubilo Line Line ku Batemwikwa Benu Abafwa (Ulubali 2)

Bushe kuti mwa-asuka shani umuntu nga atila abafwa te kuti babuuke?