Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

BUSHE CINSHI BAIBOLO ISAMBILISHA? (IFINGAMWAFWA UKUSAMBILILA)

Ifyo Ifibumbwa fya Mupashi Ficita Kuli Ifwe (Ulubali 1)

Moneni ifyo Baibolo isambilisha pali bamalaika ababa ne cishinka kuli Lesa na bashaba ne cishinka kuli ena.

Amalyashi Yambi Ayali Muli Ici Cipande

Abafwa Baba Kwi? (Ulubali 2)

Bushe Lesa atupangile ukuti inshita imo nga yafika tulefwa?

Bushe Tuleikala mu “Nshiku sha Kulekelesha”? (Ulubali 2)

Baibolo yalilandapo pa fisuma ifikalacitika mu nshiku sha kulekelesha.

Isubilo Line Line ku Batemwikwa Benu Abafwa (Ulubali 2)

Bushe kuti mwa-asuka shani umuntu nga atila abafwa te kuti babuuke?