Sambilileni ico twingalandila ukuti Baibolo bupe ubusuma sana ubwafuma kuli Lesa. Pulinteni PDF, e lyo mwasuke amepusho.