Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone fimbi ifilimo

Inte sha kwa Yehova

Cibemba

Ifingamwafwa Ukusambilila Baibolo

Ifi ifingamwafwa ukusambilila Baibolo e lyo ne mpapulo shimbi kuti fyalenga muleyamuleishiba Baibolo ica kuti muletemwa ne fyo mulesambilila.

Sambilileni na uwa Kumwafwa Ukusambilila Baibolo

Mulandu Nshi Mulingile Ukusambilila Baibolo?

Mu Baibolo mwaliba ifyasuko ku mepusho yacindama ayo abantu abengi pano calo bakwata. Bushe na imwe kuti mwatemwa ukusanga amasuko ku mepusho mwakwata?

Bushe Isambililo lya Baibolo Liba Shani?

Mu calo conse, Inte sha kwa Yehova shaishibikilwa ku kusambilisha abantu Baibolo ukwabula ukubalipilisha. Moneni ifyo ciba.

Lombeni Ukuti Mulesambilila Baibolo

Sambilileni Baibolo apa fye pa nshita ne cifulo ifyo mutemenwe mwe bene.

Mulebomfya Impapulo Tubomfya pa Kusambilila

Impapulo sha Kubomfya pa Kusambilila

Imbila Nsuma Ukufuma Kuli Lesa!

Ni mbila nsuma nshi iyafuma kuli Lesa? Cinshi tulingile ukucetekela iyi imbila nsuma? Iyi broshuwa ilasuka amepusho ya mu Baibolo ayo abantu bepusha sana.

Bushe Cinshi Baibolo Isambilisha?

Ici icitabo calembwa mu nshila ya kuti cimwafwe ukwishiba ifyo Baibolo ilanda pa fintu ifingi, pamo nga cinshi tuculila, bushe umuntu nga afwa aba shani, ifyo mwingacita pa kuti bonse mu lupwa lwenu babe ne nsansa, na fimbi.

Sambilileni pa Kulongana Kwesu

Ukulongana kwa Nte sha kwa Yehova

Ishibeni apo tulonganina ne fyo tupepa.

Finshi Ficitika pa Ng’anda ya Bufumu?

Imweneni mwe bene ificitika mu Ng’anda ya Bufumu.

Na Fimbi Ifyo Mwingabomfya pa Kusambilila

JW Library

Mulebelenga no kusambilila Baibolo ukubomfya Baibolo ya Amalembo ya Calo Cipya.

Laibrare ya pa Intaneti

Fwailisheni pa malyashi ya mu Baibolo pa Intaneti ukubomfya impapulo sha Nte sha kwa Yehova.