Icasuko ca mu Baibolo

Lesa takwata umukashi uo akwata nankwe abana. Lelo e Kabumba wa fintu fyonse ifya mweo. (Ukusokolola 4:11) E co Adamu, umuntu wa kubalilapo uo Lesa apangile etilwa ati “mwana Lesa.” (Luka 3:38) Baibolo itusambilisha ukuti Lesa e wabumbile na Yesu. Kanshi Yesu na o etwa ati “Umwana wa kwa Lesa.”—Yohane 1:49.

Lesa abalilepo ukubumba Yesu ilyo ashilabumba Adamu. Paulo alembele pali Yesu ati: “Ena e cipasho ca kwa Lesa uushimoneka, e beli pa fibumbwa fyonse.” (Abena Kolose 1:15) Yesu e ko ali na kale sana ilyo ashilafyalwa mu Betelehemu. Na kuba Baibolo itila, “intulo yakwe ya ku kale, ku nshita sha muyayaya.” (Mika 5:2) Apo e beli lya kwa Lesa, Yesu ali cibumbwa ca mupashi mu muulu ilyo ashilafyalwa mu buntunse pano calo. Yesu umwine atile: ‘Nafumine ku muulu.’—Yohane 6:38; 8:23.