Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Finshi Baibolo Yalandapo pa Kwafuma Halloween?

Finshi Baibolo Yalandapo pa Kwafuma Halloween?

Icasuko ca mu Baibolo

Baibolo tayalandapo pali Halloween. Lelo icalengele batendeke ukusefya Halloween kale, e lyo ne fyo bacita muno nshiku pa kusefya Halloween filanga ukuti yafuma ku fisumino fya bufi ifilanda pa mfwa, imipashi, e lyo ne fibanda.—Belengeni apaleti  “Ukwafuma Halloween ne fyo Bacita pa Kusefya.”

Baibolo itusoka ukuti: “Ekasangwa muli imwe onse . . . uwipusha ku fibanda nelyo ku mipashi nangu ku bafwa.” (Amalango 18:​10-12, The Jerusalem Bible) Nangu ca kutila bamo bamona ukuti ukusefya Halloween takwabipa, Baibolo itila ifyo bacita pa kusefya tafyawama. Pali 1 Abena Korinti 10:​20, 21, Baibolo itila: “Nshilefwaya mulecitila ifintu pamo ne fibanda. Te kuti mulenwena muli kapu ya kwa Shikulu na muli kapu ya fibanda.”​—New International Version.

 Ukwafumine Halloween ne fyo bacita pa kusefya

  1. Samhain: Icitabo ca World Book Encyclopedia citila, ukusefya Halloween kwafuma ku “kusefya kwa kale uko abena Celt balesefya imyaka 2,000 iyapita. Abena Celt basumine ukuti nga balesefya Samhain, baleba na bafwa, e lyo aba mweo nabo baletandalila abafwa.” Lelo, Baibolo isambilisha ukuti “abafwa, tabaishiba akantu nangu kamo.” (Lukala Milandu 9:5) Kanshi te kuti balanshanye na ba mweo.

  2. Ifyo abantu bafwala ne fyo bacita pa kusefya Halloween: Icitabo citila Halloween​—An American Holiday, An American History, calanda ukuti aba Celt bamo balefwala ifyalelenga balemoneka kwati fiwa, pa kuti imipashi iyendauka ilabacusha nga yabasanga pantu ninshi nabo balemoneka kwati mipashi. Bamo balepela imipashi amaswiti pa kuti ilabacusha. Ilyashi lya kale ilya ku Europe litila, bashimapepo ba ku Katolika, abatampile ukukonka intambi sha bashalepa Lesa baebele abo balepepesha ukulaya ku ng’anda ne ng’anda mu kulomba ifya bupe ninshi bafwele kwati fiwa. Lelo Baibolo tayasuminisha abapepa Lesa wa cine ukulacitako ifyo ababa mu mipepele ya bufi bacita.​—2 Abena Korinti 6:17.

  3. Ifibanda, abasangukila mu finama ne ndoshi: Ukufuma fye na ku kale, ifi fyonse bafyampanya ku mipashi. (Halloween Trivia) Baibolo yalitweba ukwabula ukupita na mu mbali ukuti tufwile ukutaluka imipashi yabipa, tatufwile no kusefesha pamo nayo.​—Abena Efese 6:​ 12.

  4. Ifipushi ifyo babomfya pa kusefya Halloween e lyo na malampi: Kale ku Britain “abaleya bale-eba abantu ukuti babapeeleko ifya kulya pa kuti bapepelele abantu babo abafwa, balesenda ne fyali nga amalampi kabili mu kati balebikamo kandulo iyalelangilila ukuti umweo wa muntu waba mu mutwala. (Halloween​—From Pagan Ritual to Party Night) Bamo batila amalampi baleyabomfya ku kutamfishako imipashi yabipa. Mu myaka ya ba 1800, mu North America batendeke ukubomfya ifipushi pantu e fyasekele sana kabili fyalyanguka ukupangamo icipunda. Ifisumino fyaba mu kusefya Halloween, ifya kuti umweo taumfwa, no kuti kwaliba umutwala, e lyo no kupepela abafwa tafyafuma mu Baibolo.​—Esekiele 18:4.