Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Ni Bani Baya ku Muulu?

Ni Bani Baya ku Muulu?

Icasuko ca mu Baibolo

Lesa alisala impendwa iinono iya Bena Kristu ba cishinka. Aba Abena Kristu nga bafwa balabushiwa no kuya ku muulu. (1 Petro 1:3, 4) Abena Kristu abasalwa ukuya ku muulu bafwile ukutwalilila ukuba ne citetekelo cakosa no kuba ne mibele iisuma pa kuti bakapokelele icilambu cabo ku muulu.—Abena Efese 5:5; Abena Filipi 3:12-14.

Bushe finshi abakaya ku muulu bakalacita?

Bakaya mu kuteka pamo na Yesu nga ishamfumu kabili bashimapepo pa myaka 1,000. (Ukusokolola 5:9, 10; 20:6) Bakayapanga “imyulu ipya” nelyo ubuteko bwa ku muulu, ubukalateka ‘isonde lipya’ nelyo abakekala pe sonde. Abakalateka ku muulu bakalenga abantunse bakaleikala bwino pano isonde nga fintu Lesa alefwaya ukuti abantu baleikala.​—Esaya 65:17; 2 Petro 3:13.

Ni banga bakabuushiwa ukuya ku muulu?

Baibolo ilanda ukuti impendwa ya bakabushiwa ukuya ku muulu ni 144,000. (Ukusokolola 7:4) Mu cimonwa caba pa Ukusokolola 14:1-3, umutumwa Yohane amwene ‘Umwana wa mpaanga naiminina pa Lupili lwa Sione, kabili ali pamo na ba 144,000.’ Muli ici cimonwa, “Umwana wa mpaanga” emininako Yesu uwabuushiwe . (Yohane 1:29; 1 Petro 1:19) “Ulupili lwa Sione” lwimininako icifulo cikalamba ica kwa Yesu na ba 144,000 abateka pamo nankwe ku muulu.​—Amalumbo 2:6; AbaHebere 12:22.

Aba ‘abaitwa kabili abasalwa’ ukuyateka na Kristu ku muulu betwa ukuti, ‘umukuni unono.’ (Ukusokolola 17:14; Luka 12:32) Ici cilanga fye ukuti impendwa yabo inono nga kuilinganya ku Bena Kristu bonse.—Yohane 10:16.

Ifyo abantu balanda pa baya ku muulu ifishili fya cine

Ubufi: Abantu bonse abasuma balaya ku muulu.

Icishinka: Lesa alaya ukuti abantu abasuma abengi bakekala pano pene pa calo.—Amalumbo 37:11, 29, 34.

  • Yesu alandile ukuti: “Takwaba umuntu uwaya ku muulu.” (Yohane 3:13) Ici calelangilila fye ukuti abantu abasuma abafwile ilyo Yesu talaisa pano calo, pamo nga Abrahamu, Mose, Yobo, na Davidi. (Imilimo 2:29, 34) Mu nshita ya kuya ku muulu balikwete isubilo lya kuti bakabuuka no kwikala pano isonde.—Yobo 14:13-15.

  • Ukubuushiwa kwa kwikala ku muulu bakwita ukuti “Ukubuuka kwa ntanshi.” (Ukusokolola 20:6) Ici cilangilila ukuti kwaliba ukubuuka na kumbi. Abakabuuka mu kubuuka kwa bubili bakalaikala pa calo.

  • Baibolo ilanda ukuti ilyo Ubufumu bwa kwa Lesa bukalateka, “imfwa tayakabeko na kabili.” (Ukusokolola 21:3, 4) Ifi ili Ilembo lyalanda fikacitika pano calo pantu ku muulu takwabala akuba imfwa.

Ubufi: Cila muntu alingile ukuisalila uko akulaikala nampo nga ni ku muulu nelyo pano isonde.

Icishinka: Lesa e usala Abena Kristu ba cishinka abapokelela “icilambu ca bwite bwa ku muulu,” e kutila isubilo lya kwikala ku muulu. (Abena Filipi 3:14) Ifyo umuntu afwaya te filenga Lesa ukumusala ukuya ku muulu nelyo iyo.—Mateo 20:20-23.

Ubufi: Isubilo lya kwikala ku muulu lyalicindama ukucila ilya kwikala pe sonde kabili abakekala pe sonde ni balya abakafilwa ukuya ku muulu.

Icishinka: Lesa eta abantu abakekala pano calo ukuti “bantu bandi,” “abasalwa bandi,” no kuti “bantu abo Yehova apaala.” (Esaya 65:21-23) E bakafikilisha ubufwayo bwa kwa Lesa ubwa pa kutendeka, ubwa kulenga abantu abapwililika ukulaikala mu paradaise pano isonde.​—Ukutendeka 1:28; Amalumbo 115:16; Esaya 45:18.

Ubufi: Impendwa 144,000 iyo balandapo mwi buuku lya Ukusokolola, ya mampalanya.

Icishinka: Nangu ca kuti mu Ukusokolola mwaliba amanambala ayengi ayakwata ifyo yemininako, yamo takwaba ico yemininako. Ku ca kumwenako, ili ibuuku lyalilanda pa “mashina 12 aya batumwa 12 aba Mwana wa mpaanga.” (Ukusokolola 21:14) Natulande pa filanga ukuti inambala 144,000 taimininako icintu cili conse lelo ya cine cine.

Pa Ukusokolola 7:4 patila: “impendwa ya bafwatikwepo icishibilo [nelyo abapokelele icilambu ca kwikala ku muulu], bali 144,000.” Amashiwi ya konkapo pali ili ilembo yatila: “Kwali ibumba ilikalamba, ilyo umuntu nangu umo ashingapenda.” Kabili ‘aba mwi bumba likalamba’ nabo Lesa ali no kubapususha. (Ukusokolola 7:9, 10) Baibolo te kuti ilinganye ibumba likalamba kuli ba 144,000 nga ca kuti impendwa 144,000 ya mampalanya fye. *

Na kabili, ba 144,000 ba balondolola ukuti “bashitilwe mu bantu pa kuti babe ifisabo fya ntanshi.” (Ukusokolola 14:4) Amashiwi ya kuti “ifisabo fya ntanshi” yalosha ku fisabo ifinono fye ifyo bafumya pa fisabo ifingi. Aya mashiwi yalalondolola bwino abakalateka isonde pamo na Kristu mu muulu. Abantu abo bakalateka pa calo, bakafula icine cine.—Ukusokolola 5:10.

^ para. 21 Ilyo ba Profesa Robert L. Thomas balelanda pa mpendwa 144,000 iyaba pa Ukusokolola 7:4 balandile ukuti: “Ni mpendwa ya cine cine pantu bailinganya ku fyalembwa pa 7:9. Nga ca kuti twalanda ukuti iyi impendwa ya mampalanya fye ninshi na manambala yambi nayo muli ili ibuuku ya mampalanya fye.”—Ukusokolola 1-7: Mu citabo citila An Exegetical Commentary, ibula 474.