Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Bushe Baibolo Yalilandapo pa Kuponya Ifumo?

Bushe Baibolo Yalilandapo pa Kuponya Ifumo?

Icasuko ca mu Baibolo

Lesa alicindika ubumi, kabili amona no mwana uushilafyalwa ukuti na o muntu. Imfumu Davidi yalandile pali Lesa ati: “Ilyo fye nalepangwa amenso yenu yalimwene.” (Amalumbo 139:16) Lesa alandile ukuti umuntu uwacena umwana uuli mwi fumo ali no kuba no mulandu. Kanshi Lesa amona umuntu uwaipaya umwana uushilafyalwa ukuti ni kepaya.—Ukufuma 20:13; 21:22, 23.

Cinshi abaupana bengacita nga ca kuti kwaba ubwafya ubukalamba pa nshita ya kupaapa ica kuti pa mwana nelyo nyina palafwa umo? Ica ifi nga cacitika, abaupana kuti basalapo uo balefwaya ukupususha, nampo nga mwana nelyo nyina.