Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Bushe Lesa Alikwata Icifulo uko Ekala?

Bushe Lesa Alikwata Icifulo uko Ekala?

Icasuko ca mu Baibolo

Ee. Lesa alikwata icifulo uko ekala, no ku ni ku muulu. Moneni ifyo Baibolo ilanda:

Imfumu Solomone yalandile mwi pepo ati: “Na imwe mukomfwe mu muulu, mu bwikalo bwenu ububelelela.”—1 Ishamfumu 8:43

Yesu Kristu asambilishe abasambi bakwe ukupepa kuli “Shifwe wa mu muulu.”—Mateo 6:9.

Ilyo Yesu abuukile, aingile “mu muulu mulya mwine fye, pa kuti amonekele ku cinso ca kwa Lesa.”—AbaHebere 9:24.

Aya amalembo yalanga ukuti Yehova Lesa muntu wa cine no kuti tekala fye apali ponse, lelo ekala ku muulu.