Icasuko ca mu Baibolo

Awe, Ubufumu bwa kwa Lesa tabwaba mu mitima ya Bena Kristu. * Baibolo ilalondolola uko bwaba ilyo itila “ubufumu bwa mu muulu.” (Mateo 4:17) Moneni ifyo Baibolo itulanga ukuti ubu bufumu, buteko bwa cine cine ubuteka ukufuma ku muulu.

Baibolo taisambilisha ukuti Ubufumu bwa mu muulu bwaba mu mitima ya bantu kwati nalimo butekela mu mutima wa muntu. Lelo ilanda ukuti “icebo ca pa Bufumu” nelyo “imbila nsuma  . iya Bufumu” ilafika nelyo ilingile ukufika abantu pa mitima.Mateo 13:19; 24:14.

Bushe amashiwi ya kuti “ubufumu bwa kwa Lesa buli pa kati kenu” yalola mwi?

Abantu bamo tabaishiba ukwaba Ubufumu bwa kwa Lesa pa mulandu wa fyo amaBaibolo yamo yapilibulwa pali Luka 17:21. Ku ca kumwenako, Baibolo ya King James Version ilanda ukuti “ubufumu bwa kwa Lesa buli muli imwe.” Pa kumfwikisha amashiwi ya pali ili ilembo, tufwile ukwishiba ico Yesu alelandapo.

Ubufumu bwa kwa Lesa tabwali mu mitima ya balya bantu batalama abalefwaya ukwipaya Yesu

Yesu alandile aya amashiwi ku baFarise, intungulushi sha mapepo abamukeene kabili abalengele ukuti afwe. (Mateo 12:14; Luka 17:20) Bushe kuti twatila Ubufumu bwa kwa Lesa bwali mu mitima yatalama iya balya bantu? Yesu abebele ati: “Mu mitima [yenu] mwaisula ubumbimunda no bubifi.”Mateo 23:27, 28.

Mu maBaibolo yambi balipilibula bwino aya mashiwi ayo Yesu alandile pali Luka 17:21. Baibolo ya Contemporary English Version itila: “Ubufumu bwa kwa Lesa buli na imwe pano.” Baibolo ya Amalembo ya Calo Cipya nayo itila: “Ubufumu bwa kwa Lesa buli pa kati kenu.” Amashiwi ya kuti Ubufumu bwa mu muulu bwali “na” baFarise nelyo bwali “pa kati” kabo yalola mu kuti Yesu uo Lesa asala ukuba Imfumu ya Bufumu bwakwe, ali pamo nabo.Luka 1:32, 33.

^ para. 3 Amacalici ayengi yasambilisha ukuti Ubufumu bwa kwa Lesa bwaba mu mutima wa muntu. Ku ca kumwenako, ilyo ba Southern Baptist balongene ku America, balandile ukuti Ubufumu bwa kwa Lesa “kuteka kwa kwa Lesa mu mitima na mu bumi bwa muntu.” Na Pope Benedict XVI alilembele mu citabo citila Jesus of Nazareth ukuti,“Ubufumu bwa kwa Lesa bwisa umuntu nga apokelela Yesu mu mutima wakwe.”