Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Baibolo

Intulo no Bushininkisho

Bushe mu Baibolo Mwaba Amano ya Bantunse?

Umfweni ifyo Baibolo iine ilanda.

Bushe mu Baibolo Mwaba Amashiwi ya kwa Lesa?

Abengi abalembele Baibolo batila Lesa e wabebele ifya kulemba. Cinshi balandiile ifyo?

Bushe Mose e Walembele Baibolo?

Mose alilembeleko Baibolo. Bantu banga balembele Baibolo?

Bushe Abalembele Baibolo Kuti Twabeshiba?

Abalembele Baibolo batila Lesa e walebatungulula kabili e wabebele ifya kulemba. Cinshi cingalenga twasumina ukuti ifyo balembele fya cine?

Bushe Ifyo Baibolo Ilanda E fyo na Basambilila Sayansi Basanga?

Bushe Baibolo yalilandapo ifya sayansi fimo ifishili fya cine?

Bushe Baibolo Libuuku lya Basungu?

Bushe abalembele Baibolo bafyalilwe kwi, ni kwi baleikala?

Ni Lilali Amalyashi Yalanda Pali Yesu Yalembelwe?

Ilyo Yesu afwile, papitile imyaka inga pa kuti ifyaba mu mabuuku ya Mbila Nsuma filembwe?

Ukubelenga Baibolo no Kumfwikisha

Finshi Mufwile Ukucita pa Kuti Mwishibe Baibolo?

Te mulandu ne nkulilo yenu, kuti mwaishiba amashiwi ya kwa Lesa ayaba mu Malembo ya Mushilo.

Bushe Ifyo Amalembo Yamo mu Baibolo Yalanda Filapusana ne Filanda Yambi?

Moneni amalembo yamo ayamoneka kwati ifyo yalanda filapusana ne fyo amalembo yambi yalanda e lyo mumone ne fyo Baibolo yalanda ifingamwafwa ukwishiba umo yalola.

Amasesemo ne fyo Yemininako

Bushe Ifipendo Fya mu Baibolo Fyalola Mwi? Bushe Baibolo yalisuminisha ukubukila ku fipendo?

Moneni ifya kumwenako fya mu Baibolo ifilanga ifyo ifipendo fimininako, mumone ne fyo fyapusana no kubuka ukubomfya ifipendo.

Finshi Baibolo Ilandapo pa Mwaka wa 1914?

Ubusesemo pa “inshita cinelubali” muli Daniele icipandwa 4 bulanda pa nshita ya mitekele ya buntunse iyayafya.

Bushe Ifyaba mwi Buuku lya Ukusokolola Fipilibula Cinshi?

Muli ili ibuuku mwaliba amashiwi ayatila, ababelenga, no kumfwa, e lyo no kucita ifyabamo bakaba ne nsansa.

Bushe Iciswango ca Mitwe 7 ico Baibolo Yalandapo mu Ukusokolola Icipandwa 13 E Cinshi?

Iciswango calikwata ubufumu, amaka, ne cipuna ca bufumu. Finshi fimbi ifyo ubusesemo bwalanda pali ici iciswango?

Bushe Iciswango Icakashika Icalandwapo mu Ukusokolola Icipandwa 17, ni Cinshi?

Ifintu 6, ifingatwafwa ukwishiba iciswango ca kashika.

Cinshi Inambala ya 666 Imininako?

Baibolo ilalondolola ifyo inambala 666 ipilibula no mwalola amashiwi ya kuti icishibilo ca ciswango.

Bushe Babiloni Mukalamba ni Cinshi?

Baibolo itila ni cilende kabili musumba.

Bushe Bemba wa Mulilo Cinshi? Bushe Cimo Cine na Helo Nelyo Gehena?

Yesu alikwata “amakii ya ku helo,” lelo bushe alikwata amakii ya kuli bemba wa mulilo?

Impela ya Calo

Bushe Inkondo ya Armagedone Cinshi?

Ishiwi lya kuti Armagedone lisangwa fye umuku umo mu Baibolo, lelo inkondo iyo bapeela ili ishina, bali-ilandapo mu Malembo ayengi.

Finshi Ubufumu bwa kwa Lesa Bukacita?

Sambilileni ifyo ubuteko bwa kwa Lesa bukacita ilyo bukalateka aba pa calo.

Bushe Umutende pa Calo Ukesa Shani?

Sambilileni ifyo Lesa alaya ukuleta umutende pa calo ukubomfya Ubufumu bwakwe.

Ukufunda Ukwingamwafwa

Bushe Baibolo Kuti Yalenga Naba ne Nsansa mu Cupo?

Ukufunda ukusuma ukwaba mu Baibolo kwalilenga abaume na banakashi abengi ukuba ne nsansa mu cupo.

Bushe Baibolo Kuti Yatwafwa Ukupwisha Ubwafya bwa Ndalama ne Nkongole?

Indalama tashiletela umuntu insansa, lelo ifintu fine ifyo Baibolo yalandapo kuti fyamwafwa ukulabomfya bwino indalama.

Bushe Baibolo Kuti Yamwafwa nga Mwalilwala Ubulwele Ubushipola?

Ee! Sambilileni ifintu fitatu ifingamwafwa ukushipikisha nga na mulwala nelyo nga mwalilwala ubulwele ubushipola.

Bushe Baibolo Kuti Yangafwa nga Nalilwala Amasakamika?

Kwaliba ifintu fitatu ifyo Lesa afwilamo abalwala amasakamika.