Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ukucula

Mulandu nshi ukucula kwafulila?

Bushe Lesa e Ulenga Ukuti Tulecula?

Amacushi kuti yaponena abantu bonse, ukubikako fye na bantu abo Lesa atemwa. Mulandu nshi?

Bushe Satana Kaseebanya E Waleta Ukucula Konse?

Baibolo yalitweba ico tuculila.

Bushe Lesa E Uleta Amasanso Yafuma ku fya bumbwa pa Kuti Atukande?

Tontonkanyeni pa fintu fitatu ifilenga twaishiba ukuti ubu bupingushi bwa kwa Lesa ifyalembwa mu Baibolo.

Cinshi Abantu Baafililwa Ukuleta Umutende?

Abantu balifilwa ukuleta umutende pa calo. Moneni ifyalenga.

Ukuba Incushi

Bushe Baibolo Kuti Yangafwa nga Nalilwala Amasakamika?

Kwaliba ifintu fitatu ifyo Lesa afwilamo abalwala amasakamika.

Bushe Baibolo Kuti Yamwafwa nga Mwalilwala Ubulwele Ubushipola?

Ee! Sambilileni ifintu fitatu ifingamwafwa ukushipikisha nga na mulwala nelyo nga mwalilwala ubulwele ubushipola.

Ilyo Ukucula Kukapwa

Bushe Umutende pa Calo Ukesa Shani?

Sambilileni ifyo Lesa alaya ukuleta umutende pa calo ukubomfya Ubufumu bwakwe.

Finshi Ubufumu bwa kwa Lesa Bukacita?

Sambilileni ifyo ubuteko bwa kwa Lesa bukacita ilyo bukalateka aba pa calo.