Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ubumi ne Mfwa

Ubumi

Cinshi Twabela Pano Calo?

Bushe mwaliba amuipushapo ukuti, ‘Cinshi Nabela pano Calo?’ Moneni ifyo Baibolo ya-asuka ici cipusho.

Finshi Lesa Afwaya Ukuti Ndecita?

Bushe pa kwishiba ifyo Lesa afwaya ndecita kano namona icishibilo nelyo icimonwa? Moneni ifyo Baibolo ilanda.

Bushe Umweo Cinshi?

Bushe cintu fye cimbi icaba muli imwe? Bushe mukatwalilila ukubako nga mwafwa?

Mashina ya Bani Ayalembwa mwi “Buuku lya Mweo”?

Lesa alilaya ukwibukisha bonse ababa ne cishinka kuli ena. Bushe ishina lyenu lyalilembwa mwi “buuku lya mweo”?

Imfwa

Cinshi Abantu Bafwila?

Ifyo Baibolo ya-asuka ici icipusho filatusansamusha no kutupeela isubilo.

Bushe Umuntu aba Shani nga Afwa?

Bushe abafwa baleshiba ificitika?

Bushe Ifyo Abali Mupepi no Kufwa Bamona no Kumfwa fya Cine?

Bushe filanga ifyo ubumi bwa muntu bukaba nga afwa? Ilyashi lya mu Baibolo ililanda pali Lasaro uwabuukile ku bafwa kuti lyatwafwa ukwasuka ici cipusho.

Bushe Ubushiku Mukafwa Bwalilembwa?

Mulandu nshi Baibolo ilandila ukuti kwaliba “inshita ya kufwa”?

Umuulu no Mulilo wa Pe

Bushe Helo E Cinshi? Bushe Cifulo uko Abantu Baya mu Kupya mu Mulilo wa Pe?

Bushe ababembu balaya mu kupya mu mulilo wa pe? Bushe icilambu ca lubembu koca umuntu mu mulilo? Sangeni amasuko kuli aya mepusho muli Baibolo.

Bushe Bemba wa Mulilo Cinshi? Bushe Cimo Cine na Helo Nelyo Gehena?

Yesu alikwata “amakii ya ku helo,” lelo bushe alikwata amakii ya kuli bemba wa mulilo?

Isubilo pa Bantu Abafwa

Bushe Ukubuuka ku Bafwa Cinshi?

Mukapapa ukumona bamo abakabuuka ku bafwa.