Icasuko ca mu Baibolo

Lesa afwaya ukuti mumwishibe bwino bwino, mupalame kuli ena, no kumutemwa e lyo no kulamubombela no mutima wenu onse. (Mateo 22:37, 38; Yakobo 4:8) Kuti mwaishiba ukucita ifyo Lesa afwaya nga mwasambilila pali Yesu na pa fyo alesambilisha. (Yohane 7:16, 17) Yesu talelanda fye pa kufwaya kwa kwa Lesa, lelo alecita ne fyo Lesa afwaya. Na kuba, Yesu alandile ukuti ico naishila pano calo “te ku kucita ukufwaya kwandi, lelo ni ku kucita ukufwaya kwa wantumine.Yohane 6:38.

Bushe pa kwishiba ifyo Lesa afwaya ndecita kano namona icishibilo nelyo icimonwa?

Awe, mu Baibolo e mwaba amashiwi yonse aya kwa Lesa. Mwaliba fyonse ifingalenga mwaba ‘abaipangasha icine cine ukubomba umulimo onse uusuma.’ (2 Timote 3:16, 17) Lesa afwaya mulebomfya Baibolo e lyo na “maka yenu aya kupelulula” pa kuti mwishibe ifyo afwaya mulecita.Abena Roma 12:1, 2; Abena Efese 5:17.

Bushe kuti nakwanisha ukucita ukufwaya kwa kwa Lesa?

Ee, kuti mwakwanisha pantu Baibolo itila: “Amafunde [ya kwa] Lesa taya-afya.” (1 Yohane 5:3) Ici tacilepilibula ukuti lyonse calyanguka ukukonka amafunde ya kwa Lesa. Lelo nga mule-esha na maka yenu yonse ukulayakonka, mukapaalwa nga nshi. Yesu atile: “Abapaalwa ni abo abomfwa no kukonka icebo ca kwa Lesa!”—Luka 11:28.